24 november 2018

Algemene vergadering CNV Connectief 2018

Op 21 november werd in De Schakel in Nijkerk de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) van CNV Connectief gehouden. De vergadering verliep in een goede sfeer en er was een flink aantal kaderleden aanwezig.

In de ochtend vond de gebruikelijke, informele bespreking van alle financiële stukken plaats. Nieuw dit jaar was, dat de leden vanuit deze ochtendbespreking een stemadvies uitbrachten aan de AV, die in de middag plaats vond. De bespreektijd van de financiële stukken werd zo verkort, wat meer tijd gaf voor inhoudelijke onderwerpen.

Pensioenen

De AV startte in de middag met gast Arend van Wijngaarden, waarnemend voorzitter van CNV Vakcentrale. Van Wijngaarden praatte de aanwezigen bij over de pensioenonderhandelingen die de avond daarvoor waren stukgelopen. Aansluitend inspireerde bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt Marc van der Meer de leden met een lezing over de uitdagingen in de arbeidsmarkt van de publieke sector.

De AV-leden stemden vervolgens in met de financiële stukken, zoals de Begroting 2019 met daarin een nieuwe contributiesystematiek. De leden onderkenden de noodzaak om in de komende tijd keuzes te maken die leiden tot een financieel gezonde en ook levendige vereniging. En unaniem ging men akkoord met het voorstel tot fusie met de VPW (Vereniging Pastoraal Werkenden).

Herkozen

Ook waren er verkiezingen. Marianne Luyer en Erik van Lingen werden herkozen als lid van de Raad van toezicht. Jan de Vries en Patrick Fey kunnen kregen op voordracht van de raad van toezicht het vertrouwen van de leden en kunnen aan een nieuwe termijn in het bestuur van CNV Connectief beginnen. Nico Poort werd gekozen tot plaatsvervangend lid van de klachtencommissie , die hiermee compleet is.

Vervolgens werd er na een goede discussies ingestemd met een tijdelijke regeling om de nieuw gevormde ledengroep Anders Actieven zelfstandig stemrecht in de AV te geven. Daarbij besloot de AV dat volgend jaar i kaart wordt gebracht op welke plekken, door de ontwikkeling van de vereniging, de statuten en het huishoudelijk reglement bijstelling vragen. Op basis daarvan zullen dan wijzigingsvoorstellen voor de Algemene Vergadering van november 2019 worden voorbereid.

Herkenbaar

Aan het einde van de vergadering dienden de beide seniorengroepen een motie in om binnen CNV Connectief en het CNV gezamenlijk te komen tot betere en meer herkenbare collectieve belangenbehartiging voor senioren. De motie werd unaniem aangenomen.