2 juli 2020

‘Aanpak lerarentekort te versnipperd, meer regie nodig’

Er is veel gedaan om het lerarentekort aan te pakken en dat heeft zeker ook resultaat gehad, maar het is te versnipperd. Er is meer nodig om het tekort effectief en structureel op te lossen, constateert Merel van Vroonhoven, de oud-topvrouw van AFM (Autoriteit Financiële Markten), die de aanpak van het lerarentekort onderzocht. Jan de Vries, voorzitter CNV Onderwijs: ‘Een scherpe analyse en ook een spiegel die zij het onderwijsveld voorhoudt.’

Om de vrijblijvendheid van de huidige aanpak tegen te gaan, moet de opdracht tot samenwerking in de aanpak van het lerarentekort wettelijk worden vastgelegd, stelt Van Vroonhoven in haar vandaag gepresenteerde bevindingen en aanbevelingen. De voormalig topvrouw van de AFM en zijinstromer in het primair onderwijs, vindt ook dat er een landelijk netwerk moet komen van regionale samenwerkingsverbanden van schoolbesturen, die op een niet-vrijblijvende manier samenwerken bij de aanpak van de tekorten. Waarbij de doelgroep in de opleidingstrajecten meer centraal moet komen te staan en lerarenopleidingen beter aan moeten sluiten op de praktijk. Ze wil verder dat leraren meer bij de invulling van het beroep betrokken worden en dat er meer aandacht is voor onderwijs aan leerlingen in een kwetsbare positie, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, het behoud van leraren, het tekort aan schoolleiders en die van leraren voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs.

Geen tijd te verliezen
Jan de Vries, voorzitter van CNV Onderwijs: ‘Het advies sluit helemaal aan bij ons eerdere pleidooi van verplichtende regionale samenwerking, ontsnippering, meer regie en slagkracht. Dat hebben wij in februari met de andere bonden ook bepleit en ook afgelopen maandag aan de Kamer laten weten, naar aanleiding van de plannen van de vijf grote steden voor hun aanpak van het lerarentekort. Wij zien steun voor ons eerdere pleidooi voor verplichtende samenwerking tussen schoolbesturen in de regio en voor minder versnippering en meer vraaggericht werken op de lerarenopleidingen. Verder steunen wij het advies om meer aandacht te hebben voor het tekort aan schoolleiders en de tekortvakken in het voortgezet onderwijs. Ook herkennen wij ons zeer in de aanbevelingen om de doelgroep zelf meer te betrekken en allereerst de salariskloof in het primair onderwijs aan te pakken.

De ministers hebben in hun eerste reactie positief gereageerd op de aanbevelingen van Van Vroonhoven. CNV Onderwijs gaat graag snel met de ministers en alle andere onderwijspartijen om de tafel om te komen tot een daadkrachtige aanpak met een taskforce. Er is geen tijd te verliezen.