Ziekte

Ziekte, iedereen kan er mee te maken krijgen. Van griep tot langdurige burn-out. Ook al valt het allemaal onder de noemer ziekte, de achtergrond is vaak anders en vraagt advies op maat. Vooral bij langdurige ziekte kun je met veel vragen zitten. Wat betekent dit voor mijn inkomen? Wat zijn de juridische gevolgen? En hoe kom ik straks weer aan de slag?

CNV Onderwijs biedt vanaf nu een uniek pakket dienstverlening aan:

  • Onze vertrouwenspersonen bieden ondersteuning bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • De afdeling Juridische Zaken behartigt jouw juridische belangen
  • Met CNV Connectief Academie beschik je over ruime expertise op het gebied van training, scholing en coaching op zowel individueel- als teamgerichte basis
  • De loopbaancoaches van Adviesbureau Kans begeleiden je in de terugkeer naar het werk of ander aangepast werk.

Ziek en op zoek naar deskundige begeleiding?

Wees goed voorbereid en neem tijdig contact op met CNV Onderwijs. Bel (030) 751 10 03 of stuur een e-mail naar ziektebegeleiding@cnvo.nl.

Meer weten?

Meer informatie over onze dienstverlening? Download hier onze folder (PDF).
Lees ook onze brochure Ziekte en Arbeidsongeschiktheid (PDF) voor meer inhoudelijke informatie.

Ledengroep Anders Actieven

Binnen CNV Connectief bestaat de ledengroep Anders Actieven. Dit is een groep voor leden die ongewild gedeeltelijk of helemaal niet meer werkzaam zijn. Klik hier voor meer informatie (PDF).

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen als mijn werkgever en ik onenigheid hebben over mijn ziekte?

Uw werkgever vraagt de bedrijfsarts om advies aangaande uw ziekteverlof. Als u het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts, kunt u bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen.

Mag ik op vakantie als ik ziekteverlof heb?

U mag op vakantie wanneer u ziekteverlof heeft. U moet uw vakantieplannen wel voorafgaand aan de vakantie bespreken met uw werkgever. Daarnaast moet u ook toestemming vragen aan de bedrijfsarts. Een vakantie mag uw herstel namelijk niet belemmeren. De bedrijfsarts kijkt of uw vakantieplannen in uw situatie verantwoord zijn.

Heb ik recht op compensatie als ik tijdens de (zomer)vakantie ziek wordt?

Voor onderwijsgevend personeel, onderwijsondersteunend personeel  met lesgebonden en/of behandeltaken en directie in het primair en voortgezet onderwijs is er geen compensatie regeling voor de samenloop van ziekteverlof met een schoolvakantie. Als u langdurig ziek bent, is het aan te raden om na te gaan of u per kalenderjaar wel tenminste 20 vakantiedagen heeft genoten. Is dit niet het geval, dan heeft u mogelijk nog vakantiedagen tegoed van uw werkgever. Let op: deze regeling geldt vanaf 1 januari 2012. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Juridische Zaken van CNV Onderwijs.

Ik werk als OOP-er, als ik ziek ben tijdens mijn vakantie heb ik dan recht op compensatie hiervan?

In tegenstelling tot bij leraren, directeuren en OOP met les- en/of behandeltaken kan zich in principe bij het OOP geen samenloop van verlof voordoen. Dit betekent dat wanneer u ziek bent op dagen dat u vakantieverlof zou genieten, dit vakantieverlof alsnog op een later tijdstip opgenomen kan worden. U moet dan aan uw werkgever het verzoek richten om het vakantieverlof in te trekken. Uiteraard dient u zich dan bij uw werkgever tevens ziek te melden en beschikbaar te zijn voor controle.

Ben ik mijn compensatie dag (ADV) kwijt als ik op die dag ziek ben?

Ja, uw compensatieverlof komt te vervallen als u op uw compensatiedag ziek bent.

Ben ik mijn BAPO dag kwijt als ik op die dag ziek ben?

Ja, ziekteverlof heeft geen opschortende werking voor uw BAPO verlof.

Aan welke verplichtingen moet mijn werkgever voldoen als ik ziek ben?

De verplichtingen van de werkgever komen kort gezegd neer op het treffen van maatregelen en voorzieningen die ertoe moeten leiden dat de werknemer zijn eigen arbeid of passende arbeid binnen de organisatie kan verrichten (re-integratie eerste spoor). In eerste instantie zal de werkgever moeten nagaan of de werknemer zijn eigen werkzaamheden (al dan niet met aanpassingen of door middel van een andere organisatie van het werk) nog kan verrichten. Dit binnen de grenzen van het redelijke. Lukt dat niet, dan komt de vraag aan de orde welke andere werkzaamheden binnen de organisatie voldoende passend zijn om aan de werknemer op te dragen. Er wordt van uw werkgever in ieder geval gevergd dat hij u, op het moment dat er voor u binnen uw eigen organisatie geen passend werk voorhanden is, desnoods naar een andere werkgever bemiddelt. Dit soort bemiddeling wordt aangeduid als re-integratie tweede spoor.

Aan welke verplichtingen moet ik voldoen als ik ziek ben?

Van u als werknemer wordt tijdens de re-integratie een actieve houding verwacht, welke erop neer komt dat u bij arbeidsongeschiktheid redelijke voorschriften van uw werkgever en/of een door uw werkgever aangewezen deskundige (bijvoorbeeld de bedrijfsarts of de arbeidsdeskundige) ten aanzien van werkhervatting moet opvolgen. Voorts moet u uw medewerking verlenen aan het periodiek opstellen, evalueren en bijstellen van het opgestelde plan van aanpak. Passende arbeid moet verricht worden als uw werkgever u daartoe in de gelegenheid stelt.

Wanneer kan ik naar de bedrijfsarts?

U bent verplicht om u op uw eerste ziektedag ziek te melden bij uw werkgever, ook als u ziek wordt in de vakantie. Uw werkgever moet u vervolgens in elk geval binnen 6 weken ziek melden bij de Arbo-dienst of bedrijfsarts. Een werkgever is namelijk verplicht zich bij de verzuimbegeleiding en re-integratie te laten ondersteunen door een arbodienst of een zelfstandige bedrijfsarts. Nadat de werkgever uw ziekmelding heeft doorgegeven, zal de bedrijfsarts contact met u opnemen. U kunt in beginsel ook zelf (preventief) de bedrijfsarts consulteren in verband met gezondheidsproblemen die met uw arbeidssituatie samenhangen. Raadpleegt u hiertoe het voor u geldende ziekte-verzuimprotocol.

Hoe zit het met arbeidstherapeutisch werken?

Een (gedeeltelijke) werkhervatting op arbeidstherapeutische basis wordt beschouwd als ziekteverlof en dat impliceert dat ook over deze uren een korting wordt toegepast van 30% (althans, als u reeds in het tweede ziektejaar zit). Aan het werken op arbeidstherapeutische basis worden overigens strenge eisen gesteld. Er moet sprake zijn van een van tevoren aangegeven periode van maximaal zes weken, waarin op arbeidstherapeutische basis zal worden gewerkt. Het werk moet te allen tijde begeleid worden, mag niet bestaan uit een bestaande functie en de zieke collega moet op elk moment weg kunnen gaan.

Wat is passende arbeid?

Onder passende arbeid wordt verstaan: "alle arbeid, die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd". Deze wettelijke omschrijving is erg algemeen en dat betekent dat passende arbeid voor iedereen anders kan zijn. Het gaat namelijk om werkzaamheden die gelet op uw persoonlijke beperkingen en mogelijkheden, passend voor u zijn. De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij het bepalen welke arbeid voor u passend is. Bent u het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts ten aanzien van passende arbeid, dan kunt u bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}