Pop en gesprekkencyclus

Wat is het verschil tussen een beoordelings- en een functioneringsgesprek?

Een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek wisselen elkaar af. Een functioneringsgesprek is een gestructureerd tweerichtingsgesprek en verloopt gelijkwaardig. Een beoordelingsgesprek is eenrichtingsverkeer. Tijdens dit gesprek spreekt de leidinggevende zijn oordeel uit over de prestaties van de werknemer. Het personeelslid neemt slechts kennis van het oordeel en mag op de uitspraak reageren. In het gesprek staan de prestaties uit het verleden centraal. Aan het einde van het eerste jaar bij een nieuwe werkgever wordt vaak bepaald of het jaarcontract wordt omgezet in een contract voor een onbepaalde tijd. Daarvoor wordt een beoordelingsgesprek gebruikt. Veel werknemers weten niet hoe deze beoordeling tot stand komt: vraag ernaar!

Hoe belangrijk is een functioneringsgesprek?

Een functioneringsgesprek bepaalt voor een belangrijk deel het verloop van de loopbaan. Er worden immers maatregelen bedacht en stappen ondernomen om het functioneren te verbeteren. Een functioneringsgesprek kan een werknemer daardoor telkens een stap dichter bij het uiteindelijke doel brengen en is dus belangrijk voor de carrière.  

Hoe vaak vindt een functioneringsgesprek plaats?

Minimaal één keer per jaar.

Wat is een functioneringsgesprek?

Een functioneringsgesprek is een gestructureerd tweerichtingsgesprek tussen werknemer en leidinggevende. Functioneringsgesprekken zijn gelijkwaardig. Hierin komen de ervaren knelpunten ter sprake. Voor de geconstateerde problemen worden samen oplossingen bedacht en afspraken gemaakt. Het functioneringsgesprek is dus toekomstgericht. De verbetering staat centraal. Rechtspositionele maatregelen horen niet in een functioneringsgesprek: daarvoor is een beoordelingsgesprek nodig. 

Wat is een gesprekscyclus?

Als onderdeel van een professioneel personeelsbeleid hanteren scholen een meerjarige gesprekscyclus. Dit loopt samen met het POP. Eén keer per jaar dient een voortgangs- of functioneringsgesprek plaats te vinden. Beoordelingsgesprekken kunnen onderdeel uitmaken van de gesprekscyclus. Het schoolbestuur stelt samen met de personeelsgeleding van de MR het beleid rondom de gesprekscyclus vast. Vraag hiernaar bij het bestuur of de leidinggevende.

Wat is een POP?

De afkorting POP staat voor Persoonlijk OntwikkelingsPlan. In dit plan staan de doelen van de werknemer voor de korte en de lange termijn, net als de middelen waarmee die doelstellingen kunnen worden bereikt. Op veel scholen wordt tegenwoordig aan personeelsleden gevraagd om een POP te schrijven. Deze wordt aan het begin van het jaar doorgenomen met de werkgever. In de loop van het jaar wordt de ontwikkeling van het personeelslid besproken tijdens voortgangs- en functioneringsgesprekken. 

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}