Lerarenbeurs

Kom jij in aanmerking voor de lerarenbeurs?

Van 1 april tot 1 juli 2017 kunnen leraren in het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo een Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelorstudie, post-initiële master, of een premaster- of schakeltraject.  De beurs bestaat uit twee subsidies. De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. Elke leraar kan maximaal € 7.000 per jaar ontvangen om collegegeld te betalen en maximaal 10% van het collegegeld voor zowel reiskosten als studiekosten met ieder een maximum van € 350,-. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Ook leraren zonder vast contract kunnen aanspraak maken op de Lerarenbeurs. Daarmee worden leraren die werkzaam zijn in een invalpool ook in staat gesteld een extra opleiding te volgen. Door gebruik te maken van de Lerarenbeurs kunnen zij zich verder ontwikkelen en hun kansen vergroten op de arbeidsmarkt.

Voorwaarden voor de lerarenbeurs

Wie kan de beurs aanvragen en wanneer?

Je kunt de Lerarenbeurs aanvragen van 1 april tot en met 30 juni 2017. Je vraagt de beurs aan via www.duo.nl/lerarenbeurs.
Om de Lerarenbeurs aan te vragen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
o Je hebt een onderwijsbevoegdheid of je hebt minimaal een bachelordiploma als leraar in het hbo.
o Je werkt bij een, door het ministerie van OCW of EZ bekostigde, onderwijsinstelling.
o Op het moment van de aanvraag werk je op een onderwijsinstelling in (Caribisch) Nederland of je hebt daar in de afgelopen 12 maanden gewerkt. Dit mag ook op basis van een tijdelijk of invalcontract zijn.
o Ook leraren die werkzaam zijn bij een orthopedagogisch-didactisch centrum kunnen vanaf 2016 de Lerarenbeurs aanvragen.
o Je geeft minimaal 20% van je werktijd les of je bent ambulant begeleider, intern begeleider, zorgcoördinator of remedial teacher.
o Je ontvangt geen tegemoetkoming voor leraren of studiefinanciering, ook geen (nul)lening of studentenreisproduct.
o Je bent ingeschreven bij Registerleraar.nl tenzij je (nog) niet voldoet aan de voorwaarde van het register. De regeling is hierop aangepast.

Hoe zit dat met het studieverlof?

Met de Lerarenbeurs kun je ook studieverlof krijgen. Het schoolbestuur waarvoor je werkt kan vervangingskosten aanvragen voor de studerende leraar. Het aantal uur verlof is afhankelijk van het opleidingsniveau en de sector waarin je werkzaam bent.

Bacheloropleiding
Wanneer je een bacheloropleiding volgt, heb je recht op maximaal 160 klokuren studieverlof per jaar. Dit is 4 uur per week. Deze 160 uur zijn gebaseerd op een fulltime baan. Een deeltijder heeft recht op verlofuren naar rato van de aanstellingsomvang.

Masteropleiding
Voor de masteropleidingen is het aantal verlofuren vanaf dit jaar verruimd.

Werk je in het primair onderwijs of hoger onderwijs? Dan heb je recht op maximaal 320 uur (naar rato) verlof per jaar. Dit is 8 uur per week.

Werk je in het voortgezet onderwijs of mbo? Dan heb je recht op maximaal 240 uur (naar rato) verlof per jaar. Dit is 6 uur per week.

Het bedrag dat de werkgever ontvangt, is bedoeld voor jouw studieverlof en niet ter compensatie van ander verlof. Als je studieverlof krijgt, blijft de betrekkingsomvang hetzelfde. Wel worden de uren van de normjaartaak verminderd met het aantal studieverlofuren. Je maakt vooraf goede afspraken met de werkgever over de wijze waarop de huidige taken worden verminderd. Je hebt voldoende tijd nodig om de studie te kunnen volgen en succesvol af te ronden. Dat is ook in het belang van de werkgever. De werkgever vraagt het studieverlof aan.

CNV Onderwijs hoort verhalen dat sommige werkgevers wel subsidie voor studieverlof ontvangen, maar dit niet inzetten voor het verlof. Het hele studieverlof moet voor jouw studieverlof worden ingezet. Gebeurt dit niet, neem dan contact op met onze afdeling Individuele Belangenbehartiging: belangenbehartiging-cnv-onderwijs@cnv.nl

Welke opleidingen komen in aanmerking voor de lerarenbeurs?

Je mag elke bachelor-of masteropleiding volgen, mits deze in het CROHO-register staat. Het gaat dan om:

*Reguliere bachelor- en masteropleidingen
alle reguliere bachelor- of masteropleidingen in het hoger onderwijs, mits geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

*Premaster of schakelprogramma en daaropvolgende wo-masteropleiding
alle reguliere bachelor- of masteropleidingen in het hoger onderwijs, mits geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

* Indien je de Lerarenbeurs gebruikt voor een premaster, kun je alleen nog maar voor een master de Lerarenbeurs aanvragen.
CNV Onderwijs heeft contact met een aantal hogescholen en universiteiten waar je opleidingen kunt volgen met de Lerarenbeurs. Klik hieronder op het logo of de naam om meer informatie over de opleidingen te downloaden (PDF).

HAN
Open Universiteit
Master Evidence Based Innovation in Teaching
Hogeschool Utrecht

 

Moet ik mij inschrijven bij Registerleraar.nl?

Om de Lerarenbeurs aan te vragen moet je in principe ingeschreven staan in het Lerarenregister. Er is een uitzondering gemaakt voor leraren die (nog) niet aan de regels voor registratie kunnen voldoen.

Subsidie voor zij-instroomtrajecten

In de regeling is een apart onderdeel opgenomen voor de subsidie van zij-instromers. De zij-instroomregeling is alleen toegankelijk voor mensen zonder onderwijsbevoegdheid. Deze is bedoeld voor de bekostiging van zij-instroomtrajecten in de sectoren primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Er is een vast subsidiebedrag beschikbaar voor de kosten van het geschiktheidsonderzoek, de scholing en begeleiding van de zij-instromer en het studieverlof (vervangingskosten). Het bevoegd gezag moet de aanvraag bij DUO indienen. Voor werkgevers is een subsidie van maximaal € 20.000 beschikbaar voor het opleiden en begeleiden van zij-instromers. Van 1 januari tot en met 15 oktober 2017 kan een aanvraag voor 2017 worden ingediend. Voor dit aanvraagformulier en de nieuwe voorwaarden die gelden vanaf 2017 is de website van DUO te raadplegen.

Kan ik mijn thuissituatie wel combineren met een nieuwe opleiding?

Een en ander is uiteraard wel afhankelijk van de soort opleiding die je gaat volgen. Iedere opleiding geeft het aantal studiebelastinguren aan. Een bachelor- of masteropleiding kost simpelweg tijd. Je moet vaak opdrachten uitvoeren. Bij een masteropleiding moet je een onderzoek doen en dat vastleggen in een masterthesis. Om dit succesvol te doen, heb je voldoende tijd nodig. Je kunt studieverlof aanvragen. Het studieverlof vraagt de werkgever aan.

Wil je weten hoe je je tijd beter kunt benutten? Volg dan de cursus Timemanagement van CNV Connectief Academie.

Meer weten?

Als je na het lezen van deze informatie nog rechtspositionele vragen hebt, dan kun je contact opnemen met de afdeling Individuele Belangenbehartiging van CNV Onderwijs: ib-cnv-onderwijs@cnv.nl

Voor inhoudelijke vragen over de Lerarenbeurs kun je contact opnemen met de afdeling Beleid en Bestuur via themanetwerken@cnv.nl

CNV Onderwijs Lerarenbeursnetwerk

CNV Onderwijs heeft op www.linkedin.com een groep geopend. Hier kunnen leraren die vragen hebben over de Lerarenbeurs en hun studie, of informatie willen uitwisselen, met elkaar in contact komen. Je vindt deze groep op www.linkedin.com. Zoek op CNV Onderwijs Lerarenbeursnetwerk. De groep is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van CNV Onderwijs.

Terugbetaling

Wanneer je binnen één jaar na het afronden van de studie het onderwijs verlaat, kan de Lerarenbeurs teruggevraagd worden door de minister. Dit gebeurt echter niet bij onvrijwillige werkloosheid.

Je moet de beurs ook terugbetalen als je geen 15 studiepunten per jaar haalt.

Ontslagen?

Je mag nog steeds een Lerarenbeurs aanvragen. Je moet dan wel in de afgelopen 12 maanden gewerkt hebben (voorafgaand aan de aanvraag) als leraar bij een bekostigde onderwijsinstelling.

Hoe kun je een Lerarenbeurs aanvragen?

De Lerarenbeurs kun je aanvragen met het aanvraagformulier op de website van de DUO-Groep: www.ocwduo.nl. Je kunt de Lerarenbeurs al aanvragen, voor het studiejaar begint. Vanaf 1 april 2014 tot en met 31 mei 2014 is het digitale aanvraagformulier beschikbaar. De Lerarenbeurs werkt met een subsidieplafond. Zodra het plafond bereikt is, kan men geen aanspraak meer doen op de Lerarenbeurs.

Ik voldoe nog niet aan alle eisen van het wetenschappelijk onderwijs.

Je kunt dan een deficiëntieopleiding volgen. Dit is een opleiding van tussen de 30 en 60 studiepunten, die is vormgegeven als bacheloropleiding binnen het wetenschappelijk onderwijs, maar die niet leidt tot de bachelorgraad. Je werkt dan tekortkomingen weg met als doel dat je toegelaten wordt tot een masteropleiding binnen het wetenschappelijk onderwijs.

Mag ik iedere opleiding kiezen?

Je kiest zelf welke bachelor- of masteropleiding je wilt volgen met behulp van de Lerarenbeurs. Dit mag echter geen korte opleiding zijn. Ook mag je de Lerarenbeurs niet inzetten voor het behalen van de bevoegdheid bewegingsonderwijs primair onderwijs.

Mag ik zelf kiezen welke opleiding ik ga volgen?

Ja, de keuze van opleiding is je eigen keuze. Je bachelor- of masteropleiding hoeft niet onderwijsgerelateerd te zijn. Je mag elke bachelor- of masteropleiding volgen, mits deze in het CROHO-register staat. Je moet wel afstemmen met de werkgever, dat je deze bachelor- of masteropleiding gaat volgen. Dat is ook handig bij het aanvragen van studieverlof. Je hebt geen instemming nodig van de werkgever bij het maken van een keuze. Ook mag de werkgever geen voorwaarden stellen aan de opleiding die je zou willen volgen.

Welke vergoeding ontvang ik dan?

De Lerarenbeurs vergoedt een deel van de kosten voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten.

– Collegegeld: maximaal € 3.500,- per jaar voor wettelijk collegegeld en maximaal € 7.000,- per jaar voor instellingscollegegeld.
– Studiemiddelen: 10% van het bedrag voor collegegeld, tot maximaal € 350,- per jaar.
– Reiskosten: 10% van het bedrag voor collegegeld, tot maximaal € 350,- per jaar.

DUO betaalt de beurs voor studiekosten (collegegeld, studiemiddelen en reiskosten) rechtstreeks aan jou uit. Ongeveer een maand voordat je studie begint, betaalt DUO de beurs uit.

Hoeveel jaar heb ik recht op de Lerarenbeurs?

– De Lerarenbeurs geldt voor de duur van je studie met een maximum van drie jaar. De maximale subsidieduur is gebaseerd op de startdatum en de studielast van je studie. Voor elke 30 studiepunten heb je 1 jaar recht op een Lerarenbeurs. Om de beurs te kunnen behouden, moet je jaarlijks minimaal 15 studiepunten halen.
Voor deze drie jaar kun je een Lerarenbeurs voor studiekosten én een Lerarenbeurs voor studieverlof aanvragen (de beurs voor studieverlof vraagt je werkgever aan), mits je werkzaam bent bij een door het ministerie van Onderwijs of Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bekostigde instelling.
Voor een opleiding met een studielast van 30 tot 60 studiepunten wordt ten hoogste eenmaal de Lerarenbeurs verstrekt.

– Voor een opleiding met een studielast van 60 studiepunten wordt ten hoogste tweemaal een studiebeurs verleend. Om het tweede jaar van de Lerarenbeurs te ontvangen, moet je deze aanvragen binnen drie studiejaren na de eerste keer dat je de Lerarenbeurs hebt ontvangen.

– Voor een opleiding met een studielast van meer dan 60 studiepunten wordt ten hoogste driemaal de Lerarenbeurs uitgekeerd. Je moet dan binnen vijf studiejaren nadat je de eerste keer de Lerarenbeurs hebt aangevraagd de tweede en de derde aanvraag indienen.

– Als je al eerder een Lerarenbeurs hebt aangevraagd voor het wegwerken van deficiënties, ontvang je voor een opleiding van meer dan 60 studiepunten ten hoogste nog tweemaal de Lerarenbeurs.

– Je moet ieder jaar opnieuw de Lerarenbeurs aanvragen. Je aanvraag wordt dan wel met voorrang behandeld.

– Om de beurs te kunnen behouden moet je jaarlijks minimaal 15 studiepunten halen.

Ik ben invaller in het onderwijs. Kom ik dan toch voor de Lerarenbeurs in aanmerking?

Ben je invalkracht? Dan kun je de Lerarenbeurs aanvragen als je bij een bekostigde onderwijsinstelling werkt. Of als je er werkte in de 12 maanden voorafgaand aan je aanvraag.

Ik ben ambulant begeleider in het onderwijs. Kan ik de Lerarenbeurs toch aanvragen?

Na overleg met de sociale partners is besloten om leraren die als ambulant begeleider op 1 mei 2012 werkzaam waren in het (voortgezet) speciaal onderwijs of bij een regionaal expertisecentrum en daarbij ondersteuning boden aan basisscholen, een speciale school voor basisonderwijs, school voor voortgezet onderwijs, of een opleiding genoemd in artikel 7.2.2., eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, bij het begeleiden van leerlingen met fysieke, sociaal-emotionele, cognitieve en/of motorische beperkingen in de vorm van ambulante begeleiding, ofwel op basis van een indicatie in de vorm van leerlinggebonden financiering, ofwel in het kader van preventie of terugplaatsing, kunnen nu ook een Lerarenbeurs aanvragen.

Tot deze verruiming is besloten als gevolg van de invoering van de Wet passend onderwijs. Met deze wet gaat het geld voor ambulante begeleiding naar de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in plaats van naar de besturen met scholen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs (hierna: (v)so). Daarom zullen ambulant begeleiders die nu in dienst zijn bij deze besturen een nieuwe baan moeten zoeken. Dit kan zijn bij (de schoolbesturen in) het nieuwe samenwerkingsverband of bij instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Daarbij kan het gaan om vergelijkbare taken en werkzaamheden, maar bijvoorbeeld ook om een baan als vakdocent.

Scholing kan hierbij behulpzaam zijn. De Wet passend onderwijs voorziet in overgangsbepalingen die na haar inwerkingtreding op 1 augustus 2014 ambulant begeleiders twee jaar langer de tijd geeft om een nieuwe baan te vinden; tot 1 augustus 2016 zal er nog geld naar de samenwerkingsverbanden gaan, dat aan ambulante begeleiding zal moeten worden besteed.

Wat is de Lerarenbeurs?

De Lerarenbeurs is beschikbaar voor bevoegde leraren in elke sector en is bedoeld om het professionele niveau te verhogen, vakkennis te verbreden of je te specialiseren. Je mag de Lerarenbeurs alleen inzetten voor een bachelor- of masteropleiding. Je mag één keer in je loopbaan in het onderwijs de lerarenbeurs aanvragen. Dit geldt niet voor leraren die al eerder een lerarenbeurs voor een korte opleiding (korter dan 1 jaar) hebben aangevraagd. Zij mogen nogmaals de lerarenbeurs aanvragen (alleen voor bachelor-of masteropleidingen).

Sinds 2008 kunnen leraren gebruikmaken van deze regeling, die voorziet in een tegemoetkoming in het instellingsgeld of collegegeld, een tegemoetkoming in de studiekosten 350,00 euro en reiskosten 350,00 euro per jaar en een subsidie voor het verlenen van studieverlof dat aangevraagd moet worden door de werkgevers. Het doel van de Lerarenbeurs is verdere professionalisering van leraren door verhoging van het kwalificatieniveau.

Mag ik voor een tweede studie de Lerarenbeurs opnieuw aanvragen?

Sinds 2015 mogen leraren die al eerder een Lerarenbeurs gebruikt hebben voor een bacheloropleiding, nu opnieuw de beurs aanvragen voor een masteropleiding.  Tot nu toe konden leraren één keer in hun loopbaan gebruikmaken van de beurs. Met uitzondering van de leraren die de beurs gebruikt hebben voor een korte opleiding.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}