Lerarenbeurs

Wat is de Lerarenbeurs?

De Lerarenbeurs is beschikbaar voor bevoegde leraren in elke onderwijssector en is bedoeld om het professionele niveau te verhogen, vakkennis te verbreden of je te specialiseren. Je mag de Lerarenbeurs inzetten voor een bachelor- of masteropleiding. Een premaster- of schakelprogramma valt hier ook onder. Je bepaalt zelf de keuze van de opleiding maar hij moet wel opgenomen zijn in het CROHO-register. De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. De maximale subsidie voor het ‘collegegeld’ voor zowel private als publieke opleidingen is € 7000 euro. Daarnaast  worden studiekosten en reiskosten  voor 10% vergoed tot maximaal € 350,- ieder. De werkgever ontvangt subsidie om de studerende leraar verlof te verlenen. Hierdoor kan de leraar verlof opnemen. Per onderwijssector en opleidingsniveau is een maximum aan verlofuren vastgesteld.

Leraren die eerder de beurs hebben gebruikt voor een bachelor opleiding, mogen opnieuw de beurs aanvragen voor een masteropleiding. Als je de beurs voor een korte opleiding hebt gebruikt, mag je hem weer aanvragen voor een bachelor- of masteropleiding.

Kom jij in aanmerking voor de Lerarenbeurs?

Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs een bachelor- of masteropleiding volgen. Zo kunnen zij hun deskundigheid vergroten of zich (verder) specialiseren. Leraren ontvangen een financiële tegemoetkoming voor collegegeld en studie- en reiskosten. Daarnaast kan het schoolbestuur subsidie krijgen om de leraar studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen.

Van 1 april tot 1 juli 2018 kunnen leraren in het primair en voortgezet onderwijs, MBO en HBO een Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelorstudie, post initiële master, of een premaster- of schakeltraject.  De beurs bestaat uit twee subsidies. De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Ook leraren zonder vast contract kunnen aanspraak maken op de Lerarenbeurs. Daarmee worden leraren die werkzaam zijn in een invalpool ook in staat gesteld een extra opleiding te volgen. Door gebruik te maken van de Lerarenbeurs kunnen zij zich verder ontwikkelen en hun kansen vergroten op de arbeidsmarkt.

Voorwaarden voor de lerarenbeurs

Wie kan de beurs aanvragen en wanneer?

Je kunt de Lerarenbeurs aanvragen van 1 april 2018 tot en met 30 juni 2018. Je vraagt de beurs aan via www.duo.nl/lerarenbeurs. In de maand april vernieuwt DUO haar website. Het blijft wel gewoon mogelijk om de Lerarenbeurs aan te vragen.

Meer informatie en het aanvraagformulier vind je op www.duo.nl/lerarenbeurs

Om de Lerarenbeurs aan te vragen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt een onderwijsbevoegdheid of minimaal een bachelordiploma als leraar in het HBO.
 • Je werkt bij een school of orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) in (Caribisch) Nederland op het moment van de subsidieaanvraag óf op enig moment in de 12 kalendermaanden daarvoor. Dit mag ook met een tijdelijk of invalcontract zijn.
 • De onderwijsinstelling waar je werkt of hebt gewerkt wordt bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 • Je geeft les voor minimaal 20 procent van je werktijd.
 • Intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers en ambulant begeleiders met een onderwijsbevoegdheid kunnen ook gebruik maken van de Lerarenbeurs wanneer zij niet voor minimaal 20 procent van hun werktijd voor de klas staan.
 • Je krijgt voor dezelfde opleiding geen tegemoetkoming leraren, tegemoetkoming onderwijsmasters, levenlanglerenkrediet of studiefinanciering (ook geen lening of studentenreisproduct).

Vanaf 1 april 2018 is de registratie in het lerarenregister geen voorwaarde meer bij het aanvragen van de lerarenbeurs.

Wat houdt het studieverlof in?

Met de Lerarenbeurs kun je ook studieverlof krijgen. Het schoolbestuur waarvoor je werkt kan vervangingskosten aanvragen voor de studerende leraar. Het aantal uur verlof is afhankelijk van het opleidingsniveau en de sector waarin je werkzaam bent.

 • Bacheloropleiding
  Wanneer je een bacheloropleiding volgt, heb je recht op maximaal 160 klokuren studieverlof per jaar. Dit is 4 uur per week. Deze 160 uur zijn gebaseerd op een fulltime baan. Een deeltijder heeft recht op verlofuren naar rato van de aanstellingsomvang.
 • Masteropleiding
  • Werk je in het primair onderwijs of hoger onderwijs? Dan heb je recht op maximaal 320 uur (fulltime) verlof per jaar. Dit is 8 uur per week. Deeltijders krijgen naar rato verlof.
  • Werk je in het voortgezet onderwijs of mbo? Dan heb je recht op maximaal 240 uur (naar rato) verlof per jaar. Dit is 6 uur per week.

Het bedrag dat de werkgever ontvangt, is bedoeld voor jouw studieverlof en niet ter compensatie van ander verlof. Als je studieverlof krijgt, blijft de betrekkingsomvang hetzelfde. Wel worden de uren van de normjaartaak verminderd met het aantal studieverlofuren. Je maakt vooraf goede afspraken met de werkgever over de wijze waarop de huidige taken worden verminderd. Je hebt voldoende tijd nodig om de studie te kunnen volgen en succesvol af te ronden. Dat is ook in het belang van de werkgever. De werkgever vraagt het studieverlof aan.

CNV Onderwijs hoort verhalen dat sommige werkgevers wel subsidie voor studieverlof ontvangen, maar dit niet inzetten voor het verlof. Het hele studieverlof moet voor jouw studieverlof worden ingezet. Gebeurt dit niet, neem dan contact op met onze afdeling Individuele Belangenbehartiging: belangenbehartiging-cnv-onderwijs@cnv.nl

Welke opleidingen komen in aanmerking voor de Lerarenbeurs?

Je mag elke bachelor-of masteropleiding volgen, mits deze in het CROHO-register staat. Het gaat dan om:

 • Reguliere bachelor- en masteropleidingen. Alle reguliere bachelor- of masteropleidingen in het hoger onderwijs, mits geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).
 • Premaster of schakelprogramma en daaropvolgende wo-masteropleiding. Alle reguliere bachelor- of masteropleidingen in het hoger onderwijs, mits geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).
 • Als je de Lerarenbeurs gebruikt voor een premaster, kun je daarna alleen nog maar voor een master de Lerarenbeurs aanvragen.

Moet ik mij inschrijven bij Registerleraar.nl?

Om de Lerarenbeurs aan te vragen hoef je sinds 1 april 2018 niet meer ingeschreven te staan in het Lerarenregister.

Mag ik voor een tweede studie de Lerarenbeurs opnieuw aanvragen?

Je kunt maar 1 keer gebruikmaken van de lerarenbeurs. Hierop zijn 2 uitzonderingen:

 • Je hebt al een Lerarenbeurs gehad voor een korte opleiding. Je kunt een nieuwe aanvraag doen voor een bachelor-, master- of post-initiële masteropleiding.
 • Je hebt al een Lerarenbeurs gehad voor een bacheloropleiding. Je kunt een nieuwe aanvraag doen, maar alleen voor een master- of post-initiële masteropleiding.

Mogen intern begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers de Lerarenbeurs ook aanvragen?

Intern begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers mogen de Lerarenbeurs gebruiken, ook als zij niet voldoen aan de eis van 20% lestijd. Zij hebben een belangrijke taak binnen de school en dragen bij aan de onderwijskwaliteit.

Mogen leraren die werkzaam zijn bij een orthopedagogisch-didactisch centrum de lerarenbeurs aanvragen?

Ja, sinds 2016 is de lerarenbeurs ook opengesteld voor leraren die werkzaam zijn bij een orthopedagogisch-didactisch centrum.

Ik ben invaller in het onderwijs. Kom ik dan toch voor de Lerarenbeurs in aanmerking?

Ben je invalkracht? Dan kun je de Lerarenbeurs aanvragen als je bij een bekostigde onderwijsinstelling werkt. Of als je er werkte in de 12 maanden voorafgaand aan je aanvraag.

Welke vergoeding ontvang ik?


De Lerarenbeurs vergoedt een deel van de kosten voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten.

 • Het wettelijke collegegeld wordt voor 100% vergoed met een maximaal bedrag van 7000 euro;
 • Het instellingscollegegeld wordt voor 100% vergoed met een maximaal bedrag van 7000 euro;
 • Van de studiemiddelen wordt 10% van het collegebedrag vergoed met een maximaal bedrag van 350 euro;
 • Van de reiskosten wordt 10% van het collegebedrag vergoed met een maximaal bedrag van 350 euro

Deze bedragen gelden ook voor potentiele masteropleidingen, premasters, opleidingen aan de NCOI, de LOI en de Open Universiteit, en voor andere niet-bekostigde onderwijsinstellingen.

De beurs voor studiekosten (collegegeld, studiemiddelen en reiskosten) worden door DUO uitbetaald aan de leraar. De beurs voor studieverlof gaat naar de werkgever. Let op: de bedragen zijn maximale bedragen. DUO vergoedt de werkelijke kosten, deze moet je dus altijd doorgeven.

Hoe kun je de Lerarenbeurs aanvragen?

De Lerarenbeurs kun je aanvragen met het aanvraagformulier op de website van de DUO-Groep: www.duo.nl/lerarenbeurs. Je kunt de Lerarenbeurs al aanvragen voor het studiejaar begint. Vanaf 1 april tot en met 30 juni 2018 is het digitale aanvraagformulier beschikbaar. De Lerarenbeurs werkt met een subsidieplafond. Zodra het plafond bereikt is, kan men geen aanspraak meer doen op de Lerarenbeurs.

Terugbetaling

Wanneer je binnen één jaar na het afronden van de studie het onderwijs verlaat, kan de Lerarenbeurs teruggevraagd worden door de minister. Dit gebeurt echter niet bij onvrijwillige werkloosheid.

Je moet de beurs ook terugbetalen als je geen 15 studiepunten per jaar haalt.

Ontslagen?

Je mag nog steeds een Lerarenbeurs aanvragen. Je moet dan wel in de afgelopen 12 maanden gewerkt hebben (voorafgaand aan de aanvraag) als leraar bij een bekostigde onderwijsinstelling.

Mag ik zelf kiezen welke opleiding ik ga volgen?

Ja, de keuze van opleiding is je eigen keuze. Je bachelor- of masteropleiding hoeft niet onderwijsgerelateerd te zijn. Je mag elke bachelor- of masteropleiding volgen, mits deze in het CROHO-register staat. Je moet wel afstemmen met de werkgever, dat je deze bachelor- of masteropleiding gaat volgen. Dat is ook handig bij het aanvragen van studieverlof. Je hebt geen instemming nodig van de werkgever bij het maken van een keuze. Ook mag de werkgever geen voorwaarden stellen aan de opleiding die je zou willen volgen.

Hoeveel jaar heb ik recht op de Lerarenbeurs?

De Lerarenbeurs geldt voor de duur van je studie met een maximum van drie jaar. De maximale subsidieduur is gebaseerd op de startdatum en de studielast van je studie. Voor elke 30 studiepunten heb je 1 jaar recht op een Lerarenbeurs. Om de beurs te kunnen behouden, moet je jaarlijks minimaal 15 studiepunten halen.

Voor deze drie jaar kun je een Lerarenbeurs voor studiekosten én een Lerarenbeurs voor studieverlof aanvragen (de beurs voor studieverlof vraagt je werkgever aan), mits je werkzaam bent bij een door het ministerie van Onderwijs bekostigde instelling.

 • Voor een opleiding met een studielast van 30 tot 60 studiepunten wordt ten hoogste eenmaal de Lerarenbeurs verstrekt.
 • Voor een opleiding met een studielast van 60 studiepunten wordt ten hoogste tweemaal een studiebeurs verleend. Om het tweede jaar van de Lerarenbeurs te ontvangen, moet je deze aanvragen binnen drie studiejaren na de eerste keer dat je de Lerarenbeurs hebt ontvangen.
 • Voor een opleiding met een studielast van meer dan 60 studiepunten wordt ten hoogste driemaal de Lerarenbeurs uitgekeerd. Je moet dan binnen vijf studiejaren nadat je de eerste keer de Lerarenbeurs hebt aangevraagd de tweede en de derde aanvraag indienen.
 • Als je al eerder een Lerarenbeurs hebt aangevraagd voor het wegwerken van deficiënties, ontvang je voor een opleiding van meer dan 60 studiepunten ten hoogste nog tweemaal de Lerarenbeurs.

Je moet ieder jaar opnieuw de Lerarenbeurs aanvragen. Je aanvraag wordt dan wel met voorrang behandeld.

Om de beurs te kunnen behouden moet je jaarlijks minimaal 15 studiepunten halen.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Andere subsidieregelingen

Naast de Lerarenbeurs zijn er andere subsidieregelingen beschikbaar voor scholing van leraren, zoals de teambeurs en het korte scholingstraject vo. De belangrijkste regelingen hebben we hier kort samengevat.