Andere subsidiemogelijkheden naast de Lerarenbeurs

Naast de Lerarenbeurs zijn er andere subsidieregelingen beschikbaar voor scholing van leraren. De volgende regelingen worden toegelicht:

 • Subsidie voor zij-instroomtrajecten
 • Teambeurs primair onderwijs
 • Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo
 • Comeniusbeurs (hbo/wo)

Subsidie voor zij-instroomtrajecten

Er is een aparte regeling voor subsidie voor van zij-instromers. Deze is bedoeld voor de bekostiging van zij-instroomtrajecten in de sectoren primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het bevoegd gezag neemt de zij-instromer in dienst en moet de aanvraag bij DUO indienen. Voor werkgevers is een subsidie van maximaal € 20.000 beschikbaar voor het opleiden en begeleiden van zij-instromers. Van 1 januari tot en met 15 oktober 2018 kan een aanvraag voor 2018 worden ingediend. Voor dit aanvraagformulier en de nieuwe voorwaarden die gelden vanaf 2018 is de website van DUO te raadplegen: www.duo.nl

Voorwaarde onderwijsbevoegdheid vervallen

Vanaf 1 september 2017 kun je de subsidie ook krijgen voor zij-instromers die al een onderwijsbevoegdheid hebben. Voorheen was dit niet mogelijk.
Het maakt niet uit welke bevoegdheid de zij-instromer heeft en binnen welke sector hij instroomt.

Teambeurs primair onderwijs

Er is nu ook de mogelijkheid om een Teambeurs primair onderwijs aan te vragen. Het doel van deze subsidieregeling is kennis en competenties van masteropgeleide leraren meer en duurzamer in te zetten bij de schoolontwikkeling.

De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen waarvoor apart subsidie kan worden aangevraagd:

 • het volgen van een masteropleiding in teamverband en kennisinbedding;
 • het samen met een opleidingsinstituut ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding die gericht is op teams van leraren en teamontwikkeling.

Masteropleiding in teamverband en kennisinbedding

Het schoolbestuur vraagt samen met een team van leraren en betrokken schoolleiders de beurs aan. Het is belangrijk dat er vooraf een gedeeld beeld is bij iedereen over de inzet en rollen van de masteropgeleide leraren tijdens en na de studie. Daarom wordt de aanvraag ook ondertekend door het lerarenteam en betrokken schoolleiders.

De subsidie bestaat uit minimaal de volgende onderdelen:

 • het gezamenlijk volgen van eenzelfde masteropleiding door een lerarenteam, bestaande uit minimaal twee leraren;
 • het bieden van studieverlof voor het volgen van de masteropleiding;
 • het inbedden van de nieuw opgedane kennis door leraren voor de schoolontwikkeling in de eigen school.

Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die worden uitgevoerd om de kennis in te bedden in het bredere schoolteam, andere leraren in de school te betrekken en in gezamenlijkheid te werken aan schoolontwikkeling en voor afstemming met het opleidingsinstituut om de opleiding beter aan te laten sluiten op de behoeften van de school/het schoolbestuur.

Ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding

Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen om samen met een hogeschool of universiteit een nieuwe masteropleiding te ontwikkelen. Deze masteropleiding moet gericht zijn op teams en teamontwikkeling. Hierdoor kan beter worden aangesloten bij de vragen van school en schoolbestuur over schoolontwikkeling. De subsidie is alleen bestemd voor activiteiten die worden uitgevoerd door personeel van het bevoegd gezag.

Aanvragen

Je kunt van 1 april tot en met 15 oktober 2018 een aanvraag indienen. Een belangrijke eis bij de aanvraag is de medeondertekening door het lerarenteam en betrokken schoolleiders. De subsidie voor het ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding wordt aangevraagd door het bevoegd gezag/schoolbestuur.

Schoolleiders die aansluiten bij het team van leraren dat een masteropleiding volgt, kunnen gebruik maken van de Schoolleiderstegemoetkoming.

Hoogte subsidie

De volgende kosten worden gesubsidieerd:

 • collegegeld tot een maximum van € 7.000 per studiejaar;
 • studiemiddelen van 10% van het collegegeld met een maximum van € 350 per studiejaar;
 • reiskosten van 10% van het collegegeld tot een maximum van € 350 per studiejaar;
 • maximaal 320 verlofuren;
 • maximaal 160 uur, voor de duur van één jaar, voor de inbedding van kennis door de masteropgeleide leraar.

Voor het betrekken van andere leraren kan per deelnemende school maximaal € 5.000 worden aangevraagd. Voor de afstemming met het opleidingsinstituut om de opleiding beter aan te laten sluiten op de behoeften van de school/het bevoegd gezag kan er maximaal € 5.000 worden aangevraagd.

De subsidie voor het ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding bedraagt maximaal € 150.000.

Beoordeling en beslissing

De subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van (volledige) aanvragen tot het subsidieplafond is bereikt. Tot 1 september 2018 is dit € 11,7 miljoen. Het subsidieplafond voor het studiejaar 2018/2019 wordt voorafgaand aan het studiejaar gepubliceerd.

Je ontvangt binnen 13 weken een beslissing op de aanvraag. Als de subsidie wordt toegekend, wordt deze betaald aan het bevoegd gezag.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor het volgen van een in ontwikkeling zijnde maar nog niet geaccrediteerde masteropleiding. In dit laatste geval volgt er pas een besluit op de aanvraag wanneer de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een besluit heeft genomen over accreditatie. Dit is binnen 10 maanden na de aanvraag.

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen Lerarenbeurs en Teambeurs?

Er zijn verschillen, maar ook overeenkomsten met de Lerarenbeurs. Enkele overeenkomsten zijn dat dezelfde bedragen voor bijvoorbeeld studiekosten gehanteerd worden, hetzelfde aantal vervangingsuren tijdens de opleiding en hetzelfde tarief voor verlening van studieverlof.

Enkele belangrijke verschillen zijn:

 • Vanuit de Teambeurs krijgen de leraren ná de masteropleiding nog een jaar lang tijd (subsidie voor vier uur studieverlof per week) om het geleerde in de school in praktijk te brengen.
 • De Teambeurs biedt maximaal € 5.000,00 per school aan subsidie voor het betrekken van leraren uit het team die de masteropleiding niet volgen, om zo schoolontwikkeling en teamleren bevorderen.
 • Besturen kunnen zelfs subsidie krijgen voor het samen met een lerarenopleiding ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding, gericht op teams van leraren en teamontwikkeling.
 • De aanvraag wordt in één keer voor de gehele studieperiode (subsidie voor maximaal twee studiejaren) en daarna de implementatiefase gedaan.
 • Bij de Teambeurs gaat het om het volgen van een masteropleiding, bij de Lerarenbeurs kan er ook sprake zijn van een bacheloropleiding.
 • De aanvraag voor de Teambeurs wordt gedaan door betrokken leraren, schoolleiders en het bestuur samen. De subsidie wordt uitbetaald aan het bestuur en niet aan de leraar.
 • De aanvraagperiode van de Teambeurs eindigt 15 oktober, bij de Lerarenbeurs op 1 juli.
 • De opleiding wordt door een team van leraren gevolgd. Het team kan zowel uit leraren van één school bestaan, als uit leraren van verschillende scholen binnen één bestuur. Het minimale aantal deelnemers van een team is twee, er is geen maximum aantal deelnemers.

Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo

Werk je als leraar in het voortgezet onderwijs (vo) of wil je in die sector gaan werken? Als je daar niet de juiste bevoegdheid voor hebt, kun je een subsidie aanvragen om deze met een kort scholingstraject te halen. Dit is de subsidie korte scholingstrajecten vo.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Je komt in aanmerking als je:

 • werkt in het vo of daarin wilt gaan werken.
 • een van de volgende scholingstrajecten gaat doen:
  • Een traject waarmee u bekwaam wordt om les te geven in de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo. U kunt zo’n traject alleen doen als u de pabo heeft afgerond.
  • Een van de trajecten die staan in kolom I en II van bijlage 1 en 2 van de Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo.
  • Een van de trajecten die staan in kolom V van de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken vo.
  • Een educatieve module.
 • Ervoor zorgt dat DUO je aanvraag binnen 8 weken na uw 1e cursusdag binnen heeft.

Beperkt budget

Hoe eerder je aanvraagt, hoe groter de kans is dat je een subsidie krijgt. Er is een beperkt budget. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Wat moet ik doen?

 • Vraag de subsidie aan met het formulier Aanvraag subsidie korte scholingstrajecten vo.
 • Scan het volledig ingevulde aanvraagformulier en het bewijsstuk en mail ze als pdf naar kortescholingstrajecten@duo.nl.
 • DUO moet je aanvraag binnen 8 weken na de 1e cursusdag hebben ontvangen.

Hoeveel subsidie krijg ik?

Je krijgt het bedrag dat je voor het traject betaalt als subsidie, met een maximum van € 6.000,-.
Je moet de factuur van de onderwijsinstelling als bewijs meesturen met je aanvraag. Het subsidiebedrag wordt in 1 keer uitbetaald. Dat gebeurt binnen 4 weken nadat je een brief hebt gekregen waarin staat dat de subsidie is toegekend.

Hoe lang loopt de regeling en wat is het subsidieplafond?

Dit is een tijdelijke regeling die loopt van 1 september 2017 tot en met 2019. De regeling heeft een subsidieplafond van € 6 miljoen per jaar.

Moet ik de subsidie terugbetalen?

Als je het certificaat behaalt binnen de officiële studieduur van het traject, dan wordt de subsidie een gift. Lukt dit niet, dan kun je 1 keer aan DUO doorgeven binnen welke redelijke termijn je verwacht het certificaat wel te behalen. Als je ook dan geen eindcertificaat haalt, moet je het volledige bedrag terugbetalen.

Haal je het certificaat wel, dan moet je binnen 6 maanden na je examen een kopie van het certificaat sturen naar kortescholingstrajecten@duo.nl.  Doe je dat niet, dan moet je de volledige subsidie alsnog terugbetalen. Je krijgt dan een brief met informatie hierover.

Comeniusbeurs (hbo/wo)

Voor het hbo/wo is een specifieke beurs ontwikkeld voor onderwijsvernieuwing. Met de beurs kun je onderwijsinnovaties en -verbeteringen doorvoeren in de context van één opleidingsonderdeel (bijvoorbeeld een cursus, of leerlijn), een gehele opleiding, binnen een hele faculteit of meerdere verwante opleidingen aan samenwerkende instellingen. Daarnaast vormen de projecten ook een inspiratiebron voor collega’s.

Op de site van het NRO is meer informatie te vinden over de aanvraagperiode en voorwaarden.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}