Aanstelling

Akte van benoeming of aanstelling?

In het onderwijs krijgen werknemers een akte als arbeidsovereenkomst. In het bijzonder onderwijs (protestants-christelijk, katholiek, joods en islamitisch onderwijs) ontvangen personeelsleden een akte van benoeming. Zowel werkgever als werknemer ondertekenen deze akte.

In het openbaar onderwijs krijgen leraren een akte van aanstelling. De werkgever stelt iemand aan om les te geven. Dit contract is eenzijdig van aard: alleen de werkgever ondertekent de akte van aanstelling.

Controleer de gegevens goed die in de aktes staan. Geef het tijdig aan wanneer iets niet klopt. Bij een akte van aanstelling: maak bezwaar binnen zes weken na ontvangst van de akte.

Krijg ik direct een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst wordt niet meteen thuisgestuurd. Soms duurt het wel een half jaar. Controleer de gegevens goed!

Voor invallers geldt dat zij voor elke losse invaldag een arbeidsovereenkomst kunnen krijgen. Sommige besturen kiezen voor een verzamelakte. Het is dus belangrijk om een goede administratie bij te houden en alle aktes te controleren bij binnenkomst.

Wtf of fte?

Wtf staat voor werktijdfactor. Wtf 1,0 is bijvoorbeeld een voltijdbaan.

Voor deeltijdfuncties wordt er in het primair onderwijs gewerkt met werktijdfactoren die neerkomen op 0 met 4 cijfers achter de komma.

Voorbeeld:
Ochtend: 0,1356
Woensdag: 0,1628

In het voortgezet onderwijs wordt veelal over ‘fte’ gesproken. Dit betekent ‘fulltime equivalent’ en betekent dus eigenlijk hetzelfde als wtf.

Deeltijdfuncties worden in het vo meestal afgerond op 1 cijfer achter de komma.

Tijdelijke contracten en vervanging

Wanneer een leraar iemand vervangt, bijvoorbeeld voor zwangerschapsverlof, moet er op de arbeidsovereenkomst staan dat de aard van de werkzaamheden voor een bepaalde tijd zijn. De naam van de collega die wordt vervangen moet op het contract staan, net als de begin- en einddatum van het dienstverband van de vervanger.

Wanneer heb je recht op een vaste aanstelling?
Als er in de akte staat: benoeming of aanstelling ‘voor een bepaalde tijd met uitzicht op vast’, wordt de werknemer in de regel na een jaar vast benoemd. Meestal wordt hiervan niet afgeweken. Tenzij iemand ongeschikt is voor het vak van leerkracht of docent. In de cao staat dat in bepaalde gevallen iemand een contract voor onbepaalde tijd onthouden mag worden.

Wanneer er in het contract niets staat over een uitzicht op een vaste benoeming, hoeft de school geen vaste benoeming te geven. Een tijdelijk contract loopt sowieso van rechtswege af op de einddatum die in het contract staat.

Bewijs van Goed Gedrag

Een Bewijs van Goed Gedrag (officieel: Verklaring Omtrent het Gedrag) is voor een school belangrijk omdat deze aangeeft dat de betrokkene geen criminele feiten heeft gepleegd. Vooral het uitsluiten van zedendelicten is hierbij van belang. Elke school is bij wet verplicht om deze verklaring van een leraar te hebben. De Verklaring Omtrent het Gedrag is aan te vragen bij de gemeente. Voor de aanvraag is een verklaring van de werkgever nodig waarin staat waarom de aanvraag plaatsvindt.

In het primair onderwijs is de werkgever volgens de cao verplicht om de gemaakte kosten voor de verklaring terug te betalen. In het voortgezet onderwijs zijn hier geen afspraken over gemaakt, maar de meeste werkgevers zullen het bedrag vergoeden als daarom wordt gevraagd. Bewaar altijd goed de bon en lever het in!

Kijk voor meer informatie op de website van het Ministerie van Justitie.

Benoemingsvolgorde primair onderwijs

Een bestuur kan niet in alle vrijheid vacatures vervullen met externen. In de cao-po is vastgelegd aan welke volgorde besturen zich moeten houden bij het vervullen van vacatures. Het kan dus voor komen dat iemand anders meer recht heeft op een baan. Lees daarom de cao!

Onbevoegd voor de klas

In het voortgezet onderwijs komt het steeds vaker voor dat onbevoegden voor de klas staan. In de wet is opgenomen dat een school maximaal twee jaar dispensatie (of ontheffing) mag aanvragen per leraar zolang diegene de intentie toont om zijn bevoegdheid te halen. Bij hoge uitzondering kan er nog twee jaar extra dispensatie worden aangevraagd. Let op! Zonder bevoegdheid kunnen werknemers geen vaste aanstelling krijgen.