Kwaliteit van onderwijs moet gewaarborgd blijven

CNV2A lerarentekort tot 2028 totaal

Lerarentekort vertienvoudigd in 10 jaar

Volgens de prognoses loopt de vraag naar extra leraren in het funderend onderwijs van 1571 in 2018 op naar 12.011 in 2028  (CentERdata,2019). Naast de structurele werkdruk zal het tekort de druk nog meer opvoeren met gevolgen voor de onderwijskwaliteit.

Ons onderwijssysteem leunt sterk op individuen (zoals leraren, onderwijsondersteuners en schoolleiders) en daarom is een tekort direct voelbaar op de werkvloer. Zo is er nauwelijks tijd voor kwaliteitsverbetering (Onderwijsinspectie, 2019). Een team is vooral bezig om de school of opleiding draaiende te houden. Ook de Onderwijsraad (2018) signaleerde recent dat het lerarentekort een gevaar is voor de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs. Denk hierbij aan lessen door onbevoegden of onvoldoende bekwame leraren, samenvoegen van groepen en werkdrukverhoging.

Ook is CNV Onderwijs bang dat bepaalde vakken en lessen niet meer voldoende gegeven kunnen worden. In het voortgezet onderwijs verschilt het lerarentekort per vak. Vacatures voor de exacte vakken zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde, maar ook informatica zijn nu en de komende jaren erg moeilijk te vervullen. Het tekort loopt de komende jaren verder op en treft ook het speciaal onderwijs (so), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De Onderwijsinspectie (2019) houdt er rekening mee dat het lerarentekort op termijn terug te zien is in de beoordeling van de kwaliteit.

CNV2B lerarentekort exacte vakken uitsterven

Wat is hiervoor de oplossing?

Maak het werken in het onderwijs aantrekkelijk zodat meer mensen hier blijvend voor kiezen. Investeer daarom in betere loopbaanperspectieven met verhoogde salarissen, minder werkdruk en meer zeggenschap/autonomie om onderwijs te kunnen ontwikkelen. Een extra investering van € 40 miljoen is nodig om in het primair onderwijs de werkdruk aan te pakken en € 92 miljoen voor het voortgezet onderwijs. Extra handen zijn noodzakelijk om leerlingen de komende jaren van goed onderwijs te voorzien. Daarnaast is het van belang om nieuw personeel aan te trekken. Dit kan alleen succes hebben wanneer er iets aantrekkelijks valt te bieden. CNV Onderwijs wil daarom dat de primaire arbeidsvoorwaarden flink verbeteren. Hier is € 198,5 miljoen voor nodig.