Veelgestelde vragen

Salaris

Ik heb altijd in het Primair Onderwijs gewerkt, hoe word ik nu ingeschaald?

Inschaling gebeurt op basis van het salaris dat u verdiende in uw oude baan. Dit is alleen als u in die voorgaande baan relevante ervaring heeft opgedaan. Komt u van buiten het onderwijs, dan mag de werkgever u inschalen in de eerste trede en is het verder een kwestie van onderhandelen over een hoger salaris.

Krijg ik ook een toeslag als ik moet overwerken?

Wanneer u benoemd bent in een functie waarvan de maximumschaal schaal 1 tot en met 8 is, en u in opdracht van uw werkgever de met u afgesproken wekelijkse arbeidsduur met meer dan een half uur overschrijdt, dan komt u in aanmerking voor compensatie. Die compensatie is gelijk aan het aantal uren overschrijding van de voor u overeengekomen arbeidsduur en extra uren, waarbij elk uur van de overschrijding wordt vermenigvuldigd met een factor conform de hierna opgenomen tabel.
U kunt kiezen voor compensatie in de vorm van verlofuren. U kunt er ook voor kiezen de uren uit te laten betalen.

Bekijk tabel ‘Overwerk’
– pdf

Kan ik onderhandelen over mijn salaris?

In de CAO VO is precies opgenomen op welke wijze een werknemer ingeschaald moet worden als hij in het onderwijs gaat werken. De meeste werkgevers gaan dan ook van deze regels uit. Uiteraard kunt u wel een poging doen om te onderhandelen over het salaris. Werkgever mag in overleg immers altijd ten gunste van de werknemer afwijken van de CAO bepalingen.

Wanneer krijg ik een jubileumgratificatie?

Bij een diensttijd in het onderwijs van 25 jaar krijg je een gratificatie van 50% van het bruto maandsalaris netto, verhoogd met de vakantietoeslag (8%). Bij een 40- of 50-jarig jubileum is de gratificatie 100%.

Hoeveel salaris ontvang ik voor de werkzaamheden die ik verricht tijdens mijn tweede ziektejaar?

Gaat u in het tweede ziektejaar op advies van de bedrijfsarts wenselijk geachte arbeid verrichten, dan heeft u over die uren recht op 100% salarisdoorbetaling. Let op: wenselijk geachte arbeid is niet hetzelfde als arbeidstherapeutische arbeid.

Hoeveel salaris ontvang ik tijdens ziekte?

Bij ziekteverlof wordt het salaris in het eerste jaar volledig doorbetaald. In het tweede ziektejaar ontvangt u nog slechts 70% van uw salaris. Bent u voor een gedeelte hersteld gemeld door de bedrijfsarts, dan ontvangt u uiteraard over die uren 100% van uw salaris. Ook in het tweede ziektejaar.

Mijn werkgever heeft een loonsanctie gekregen van UWV. Wat wordt mijn salaris in deze verlengde loondoorbetalingsperiode?

Krijgt uw werkgever na twee jaar ziekteverlof een loonsanctie opgelegd door het UWV, dan heeft u gedurende die verlenging recht op 80% van uw salaris.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Benoemingen

Wanneer krijg ik een tijdelijke benoeming?

Normaal gesproken spreekt een werkgever bij een eerste indiensttreding een tijdelijk contract af met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Dit eerste contract wordt dan gezien als een soort proeftijd. Een dergelijk tijdelijk contract duurt maximaal 12 maanden. In bijzondere gevallen mag deze periode worden verlengd met nogmaals 12 maanden.

Een tijdelijk dienstverband is ook mogelijk als het gaat om de vervanging van een tijdelijk afwezige werknemer of als voorziening in een tijdelijke vacature. Daarnaast krijgt iemand met een onderwijsgevende functie die geen wettelijke onderwijsbevoegdheid bezit altijd een tijdelijk contract, hij kan niet in vaste dienst komen.

Hoeveel tijdelijke contracten kan de werkgever mij geven?

In het onderwijs geldt voor het bijzonder onderwijs de Wet Werk en Zekerheid. De ketenregel is van toepassing. Dat betekent dat er maximaal drie contracten voor bepaalde tijd mogen worden afgesloten die de maximale duur van 24 maanden niet mogen overschrijden. Bij een onderbreking van 6 maanden of meer tussen twee contracten is de keten “doorbroken” en start weer een nieuwe periode waarin maximaal drie contracten voor bepaalde tijd mogen worden afgesloten.

In de cao is één uitzondering opgenomen. Onbevoegde leraren die hun studie niet binnen twee jaar hebben afgerond, kan nog twee keer een contract voor een jaar worden aangeboden.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Ouderschaps-, zwangerschaps- en bevallingsverlof

Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlof?

Het recht op ouderschapsverlof ontstaat op het moment dat uw kind geboren wordt of u het kind geadopteerd heeft. Het ouderschapsverlof moet uiterlijk opgenomen zijn als uw kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt anders verliest u het ouderschapsverlof.

Hoeveel recht op ouderschapsverlof heb ik?

In het voortgezet onderwijs heeft u recht op maximaal 830 uur ouderschapsverlof per kind. Hiervan kunt u maximaal 415 uur betaald verlof opnemen. Deeltijders krijgen het verlof naar rato.

Hoe zit dat als ik meerdere kinderen tegelijk krijg?

Als er tegelijk meerdere kinderen geboren of geadopteerd worden, krijgt u voor elk volgende kind 830 uur onbetaald ouderschapsverlof extra.

Hoe moet ik ouderschapsverlof aanvragen?

Het ouderschapsverlof dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de werkgever. U moet de aanvraag ten minste 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum indienen onder vermelding van de gewenste ingangsdatum, duur van het ouderschapsverlof, het aantal verlofuren per week en de spreiding daarvan over de week.  Bij de aanvraag moeten ook bewijzen zitten van het recht op ouderschapsverlof en de omvang van dat recht.

Let op! Het is verstandig om in uw aanvraag het voorbehoud te maken dat u pas het ouderschapsverlof gaat opnemen als de bevalling goed is verlopen en u niet ziek wordt na de bevalling. Anders kan het namelijk zo zijn dat het ouderschapsverlof gewoon ingaat, terwijl u er geen gebruik van maakt en dat is zonde.

Wanneer krijg ik bericht van de directeur of mijn verlof is goedgekeurd?

De directeur beslist binnen 4 weken nadat de aanvraag is ontvangen. Het is mogelijk dat de werkgever na overleg beslist dat het verlof er anders uit moet komen te zien dan u in gedachten had. Dit mag alleen op grond van gewichtige redenen en moet schriftelijk gemotiveerd worden. U kunt dan natuurlijk nog besluiten het verlof niet op te nemen.

Mag de directeur mij het opnemen van ouderschapsverlof weigeren?

Nee, als u ouderschapsverlof op wilt nemen, mag dit niet geweigerd worden. Hooguit mag de werkgever van u verlangen dat de uren ouderschapsverlof anders gespreid opgenomen worden dan u wenst (zie voorgaande vraag).

Hoe moet ik het ouderschapsverlof opnemen?

uderschapsverlof kun je in principe opnemen op de wijze die jij wilt. De directeur kan je wel voorstellen het op een andere manier op te nemen als er sprake is van een zwaarwegend dienstbelang. Let er op dat het verlof opgenomen moet worden voordat het kind waarvoor je verlof opneemt 8 jaar is geworden.

Hoeveel kost ouderschapsverlof?

In het voortgezet onderwijs krijgt u over de uren dat u betaald ouderschapsverlof opneemt 55% van uw loon doorbetaald. Door ook gebruik te maken van het belastingvoordeel kan dit oplopen tot 75%. Het belastingvoordeel kunt u aanvragen bij de belastingdienst

Kan ik ouderschapsverlof sparen?

In principe mag u ouderschapsverlof niet sparen. U kunt er wel voor kiezen het ouderschapsverlof later in te laten gaan dan direct na de geboorte. In ieder geval moet het ouderschapsverlof opgenomen worden vóórdat het kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt.

Wanneer moet ik terugbetalen?

Als u binnen 12 maanden na afloop van het ouderschapsverlof ontslag neemt of wordt ontslagen wegens plichtverzuim moet u het hele bedrag dat u aan ouderschapsverlof heeft ontvangen terugbetalen. Terugbetaling hoeft niet als u na het ontslag weer bij een onderwijsinstelling binnen het VO gaat werken.

Als u binnen 12 maanden na afloop van het ouderschapsverlof tegen een lagere werktijdfactor gaat werken moet u het teveel genoten salaris terugbetalen. U behoudt dan het recht op ouderschapsverlof over de nieuwe werktijdfactor.

Hoeveel recht op zwangerschapsverlof heb ik?

Recht op 4-6 weken zwangerschapsverlof voorafgaand aan bevalling, na bevalling recht op 10-12 weken bevallingsverlof.

Wordt zwangerschapsverlof gecompenseerd als het in de vakantie valt?

Het verlof wordt bij samenloop met de zomervakantie volledig gecompenseerd voor directie en onderwijsgevend personeel

Wat gebeurt er met mijn verlof als ik eerder beval dan de verwachte bevallingsdatum?

Indien uw kind eerder wordt geboren dan de verwachte bevallingsdatum dan mag u de weken/dagen niet-genoten zwangerschapsverlof bij het bevallingsverlof optellen, waardoor de totale duur toch 16 weken is.

Wat gebeurt er met mijn verlof als ik later beval dan de verwachte bevallingsdatum?

Wanneer uw kind later wordt geboren dan de verwachte bevallingsdatum, begint het bevallingsverlof (inclusief de opgespaarde weken/dagen) toch pas op de eerste dag na de bevalling en duurt tenminste 10 weken. Uw totale verlof zal in dat geval langer dan 16 weken duren.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Levensfasebewust personeelsbeleid

Hoe ziet de regeling levensfasebewust personeelsbeleid in de cao voortgezet onderwijs er uit?

Iedereen heeft recht op een persoonlijk budget van 50 uur. Deze uren zijn bedoeld om binnen de jaartaak als werkdruk verlagend ingezet te worden. Dit kan bijvoorbeeld door de lessentaak te verlagen (bij een budget van 50 uur, 1 lesuur per week) of een vermindering van de overige taken.

Voor werknemers van 57 jaar en ouder geldt een aanvullend budget. Naast het persoonlijk budget hebben deze werknemers recht op 120 uur extra met een eigen bijdrage van 50%. Voor de OOP schalen 1 t/m 8 geldt een eigen bijdrage van 40%. Daarnaast kan aan het eerder genoemde budget 170 uur toegevoegd worden tegen een eigen bijdrage van 100%.

Voor werknemers die op 1 augustus 2014 52 jaar of ouder waren, geldt een overgangsregeling.

Wat geldt voor een startende leraar?

Voor de startende leraar geldt ook het persoonlijk budget van 50 uur, tenzij hij gebruik maakt van de lesreductie die geldt in de eerste twee jaar (20% in het eerste jaar en 10% in het tweede jaar).

Kan ik het persoonlijk budget ook als verlof opnemen?

Ja, het budget kan ook ingezet worden als verlof. Te denken valt dan aan aanvullend ouderschapsverlof, extra zorgverlof, studieverlof of recuperatieverlof.

Kan ik het persoonlijk budget ook sparen om later als verlof op te nemen?

Ja, je kunt maximaal 200 uur sparen. Met ingang van de cao 2016-2017 geldt er geen maximum meer aan de spaartermijn.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}