De cao's onderwijsdienstverlening

Header-Image

In de sector Onderwijsdienstverlening (ODV) is CNV Onderwijs betrokken bij de arbeidsvoorwaarden van onder andere:
- de onderwijsadviesbureaus;
- de landelijke onderwijsverzorgingsinstellingen;
- de onderwijsadministratiekantoren;
- de instellingen voor identiteitsbegeleiders

CNV Onderwijs stemt in met CAO GAO

CNV Onderwijs heeft uitsluitend instemmende reacties ontvangen naar aanleiding van het onderhandelaarsakkoord over de CAO voor de Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (GAO) 1-1-2019 tot 1-2-2020. Ook het bestuur van CNV Onderwijs, de andere bonden en de werkgevers hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over de CAO GAO. Klik hier voor de nieuwe cao-tekst.

Het onderhandelaarsakkoord houdt in hoofdlijnen in:

 • Looptijd 1 januari 2019 tot 1 februari 2020;
 • Loonsverhoging van:
  2% structurele salarisverhoging per 1-1-2019
  1,5% structurele salarisverhoging per 1-8-2019*
  *De structurele loonsverhoging van 1,5% per 1-8-2019 gaat bij de Stichting OnderwijsAdvies pas in per 1-1-2020, zie de bijlage voor meer toelichting.
 • 60+- regeling, waarbij werknemers vanaf 60 jaar 5 jaar gedeeltelijk onbetaald verlof kunnen nemen, tenzij er sprake is van dermate zwaarwegende omstandigheden dat instemming met het verzoek in redelijkheid niet van werkgever verlangd kan worden. Hierbij geldt dat men minimaal 50% van een voltijdbaan moet blijven werken. In die 5 jaar onbetaald verlof wordt de pensioenpremie ongewijzigd voortgezet. Na 5 jaar gebruik maken van deze 60+-regeling wordt deeltijdontslag verleend voor de uren van het onbetaald verlof. De kosten inherent aan gebruikmaken van deze regeling komen ten laste van het budget Levensfasebewust personeelsbeleid op ondernemingsniveau.
 • Collectieve ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (voorheen: IPAP-verzekering). Afgesproken is dat werkgevers voor alle werknemers een ArbeidsOngeschiktheids-verzekering afsluiten bij Loyalis. Werkgevers nemen de premie voor hun rekening. Werknemers zullen voorlichting krijgen over de inhoud van de verzekering.
 • Functiereferentiegebouw
  Gedurende de looptijd van de cao GAO wordt het functiereferentiegebouw en de daarin vermelde referentiefuncties bekeken.

De CAO GAO geldt voor werknemers bij BCO Onderwijsadvies, HCO, Koepelstichting Bazalt Groep, OnderwijsAdvies, RPCZ, Stichting Voorzieningen Driestar Educatief en Stichting Bazalt.

Nieuwe leden gezocht voor sectorgroepsbestuur OnderwijsDienstVerlening (ODV)

Aan de leden van CNV Onderwijs die werkzaam zijn in:

- de onderwijsadviesbureaus;

- de landelijke onderwijsverzorgingsinstellingen;

- de onderwijsadministratiekantoren;

- de instellingen voor identiteitsbegeleiders

- als ZZP’er in de onderwijsdienstverlening.

Ben je erin geïnteresseerd de belangen van jouw vakgebied te behartigen voor jezelf en jouw collega’s? Lees dan verder! Het sectorgroepsbestuur OnderwijsDienstVerlening (ODV) van CNV Onderwijs zoekt nieuwe leden. Als je deel uitmaakt van de groep, denk je mee over het beleid voor jouw vakgebied en geef je richting aan politieke lobby. De werkgroep komt elke maand bijeen, een zichtbare activiteit was de afgelopen jaren onder meer het organiseren van een netwerkbijeenkomst voor ZZP-ers. De werkgroep streeft naar een balans tussen belangenbehartiger zijn en onderwijsinhoudelijke input geven aan collega's in het land.

Voor meer informatie, neem contact op met: René Vrieling, 06-12990952 of r.vrieling@kpcgroep.nl, Angela Kouwenhoven, 06-42528941 of angela@2be-have.nl

Onderwijsadviesbureaus

Voor de onderwijsadviesbureaus gelden meerdere cao’s, bijvoorbeeld de cao voor de Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (GAO),  de cao Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd (WAOJ) en de cao-hbo.

Landelijke instellingen voor onderwijsverzorging

De instellingen CITO, CINOP en SLO hebben een eigen CAO, en CPS heeft ook eigen rechtspositionele afspraken.

De cao WVOI is beleidsarm verlengd. Bij de verlenging heette de werkgeversvereniging geen WVOI meer maar VSSI (Vereniging van Samenwerkende SLOA-Instellingen), daarom wordt nu over de cao VSSI gesproken. Deze cao VSSI geldt nu alleen nog voor KPC.

In veel gevallen is CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief, betrokken bij vaststelling van deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

Onderwijsadministratiekantoren

De onderwijsadministratiekantoren hebben eigen ondernemingscao’s, zoals de cao Dyade.

Identiteitsbegeleiders

Voor identiteitsbegeleiders gelden verschillende arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Identiteitsbegeleiders die werken bij een van de stichtingen voor levensbeschouwelijke identiteitsbegeleiding van de werkgeversorganisatie WOID vallen niet onder een cao, maar onder een rechtspositiereglement WOID. Identiteitsbegeleiders die in dienst zijn bij een schoolbestuur uit het primair onderwijs vallen onder de cao primair onderwijs.

Verder hebben de leraren die godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs verzorgen in het openbaar primair onderwijs een eigen cao GVO/HVO.

Salarisverhoging godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GVO/HVO)

Rond 10 januari 2020 krijgen alle medewerkers GVO/HVO een salarisverhoging. De salarissen worden met terugwerkende kracht tot 1 september 2018 gelijk getrokken aan de salarissen in het primair onderwijs. Daarover kregen de medewerkers op 3 december 2019 een gezamenlijke brief van de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Werkgevers- en werknemersorganisaties willen volledig gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden aan die van het primair onderwijs. Dat hebben ze meerdere malen aan de politiek gevraagd, maar dit is nog steeds niet volledig gelukt. Wel is inmiddels bereikt dat de bekostiging nu structureel is en dus geen subsidie meer.
Er is nu voldoende financiële ruimte om de salarisverhogingen van het primair onderwijs te kunnen volgen.

Hoeveel de salarissen worden verhoogd? Klik hier om dat te zien.

 

Overige cao's en contact

 • Cao HAS Kennistransfer: loopt af per 1 april 2018. Bestuurder: Renilde van Driel, mail r.vandriel@cnv.nl, telnr. +31 6 3037 2148
 • Cao WAOJ: loopt tot en met 31 december 2018. Bestuurder Christel Hermans, mail c.hermans@cnv.nl, telnr. +31 6 5319 5926
 • Cao GAO: loopt af per 1 februari 2018. Bestuurder: Christel Hermans, mail c.hermans@cnv.nl, telnr. +31 6 5319 5926
 • Cao GVO/HVO: loopt af per 1 januari 2018; onderhandelingen zijn aan de gang. Bestuurder: Christel Hermans, mail c.hermans@cnv.nl, telnr. +31 6 5319 5926
 • Cao SLO: loopt af per 31 december 2020. Bestuurder: Floor Provoost, mail f.provoost@cnv.nl, telnr. +31 6 1211 8667
 • Cao Cito: loopt af per 1 januari 2020. Bestuurder: Arno van Zanten, mail a.vanzanten@cnv.nl, telnr. +31 6 1215 0658
 • Cao Obt: loopt af per 1 juli 2018. Bestuurder: Hans de Jong, mail ha.dejong@cnv.nl , telnr. +31 6 2005 1842

 

Downloads