Veelgestelde vragen

Salaris

MBO – Salaristabel LB – LE

MBO – Salaristabel OBP

Bekijk de salaristabel OBP in het cao boekje (pagina’s 89, 90, 91, 92, 93).

Hoeveel salaris ontvang ik tijdens ziekte?

Bij ziekteverlof wordt het salaris in het eerste jaar volledig doorbetaald. In het tweede ziektejaar ontvangt u nog slechts 70% van uw salaris. Bent u voor een gedeelte hersteld gemeld door de bedrijfsarts, dan ontvangt u uiteraard over die uren 100% van uw salaris. Ook in het tweede ziektejaar.

Hoeveel salaris ontvang ik voor de werkzaamheden die ik verricht tijdens mijn tweede ziektejaar?

Gaat u in het tweede ziektejaar op advies van de bedrijfsarts wenselijk geachte arbeid verrichten, dan heeft u over die uren recht op 100% salarisdoorbetaling. Let op: wenselijk geachte arbeid is niet hetzelfde als arbeidstherapeutische arbeid. Als u de wenselijk geachte arbeid gedurende ten minste 13 weken verricht voor minimaal 45% van uw baan, dan heeft u vanaf dat moment recht op 100% salaris over uw volledige betrekking. Let op: wenselijk geachte arbeid is niet hetzelfde als arbeidstherapeutische arbeid.

Mijn werkgever heeft een loonsanctie gekregen van UWV. Wat wordt mijn salaris in deze verlengde loondoorbetalingsperiode?

Krijgt uw werkgever na twee jaar ziekteverlof een loonsanctie opgelegd door het UWV, dan heeft u gedurende die verlenging recht op 75% van uw salaris.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Verlof en zorg

Hoeveel recht op zwangerschapsverlof heb ik?

Recht op 4-6 weken zwangerschapsverlof voorafgaand aan bevalling, na bevalling recht op 10-12 weken bevallingsverlof.

Wordt zwangerschapsverlof gecompenseerd als het in de vakantie valt?

Een werknemer met een normbetrekking heeft recht op 30 vakantiedagen per jaar (art. 8.1 lid 1 CAO MBO). In art. 3:4 Wet Arbeid en Zorg is vastgelegd dat zwangerschapsverlof/bevallingsverlofdagen nooit als vakantiedag aangemerkt mogen worden. Om deze reden bevat de CAO MBO in art. 8.1 lid 10 en 11 dan ook een regeling waarin staat dat samenlopend vakantieverlof met zwangerschaps-/bevallingsverlof ingetrokken wordt en dat dit vakantieverlof op een ander moment alsnog kan worden opgenomen (voor onderwijspersoneel in de periodes waarin voor haar geen directe onderwijstaken zijn ingeroosterd). Het aantal dagen dat kan worden opgeschort in verband met samenloop tussen vakantieverlof en zwangerschaps-/bevallingsverlof is in de cao niet gemaximeerd, dit kan dus alle 30 vakantiedagen betreffen wanneer de werknemer een normbetrekking heeft.

Voor de vraag of er sprake is van samenloop tussen vakantieverlof en zwangerschapsverlof is het van groot belang te weten op welke dagen de 30 vakantiedagen van de werknemer zijn vastgelegd. Deze kunnen bijvoorbeeld voor een deel in de zomervakantie vallen en een ander deel in de kerstvakantie, of nog weer heel anders. 

Wat gebeurt er met mijn verlof als ik eerder beval dan de verwachte bevallingsdatum?

Indien uw kind eerder wordt geboren dan de verwachte bevallingsdatum dan mag u de weken/dagen niet-genoten zwangerschapsverlof bij het bevallingsverlof optellen, waardoor de totale duur toch 16 weken is.

Wat gebeurt er met mijn verlof als ik later beval dan de verwachte bevallingsdatum?

Wanneer uw kind later wordt geboren dan de verwachte bevallingsdatum, begint het bevallingsverlof (inclusief de opgespaarde weken/dagen) toch pas op de eerste dag na de bevalling en duurt tenminste 10 weken. Uw totale verlof zal in dat geval langer dan 16 weken duren.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Duurzame inzetbaarheid

Hoe ziet de opvolger van de BAPO eruit?

De opvolger van de BAPO heet de regeling seniorenverlof. Werknemers vanaf 57 kunnen per jaar 170 uur verlof opnemen. Parttimers krijgen 170 uur naar rato van de betrekkingsomvang. Het verlof kan niet worden gespaard. Dit recht loopt door tot AOW-leeftijd.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan ?

Om voor de regeling seniorenverlof in aanmerking te komen moet een werknemer:

  • Tenminste 57 jaar zijn;
  • De AOW leeftijd nog niet hebben bereikt;
  • Direct voorafgaand aan het verlof tenminste 5 jaar in dienst zijn van een werkgever die valt onder de cao-mbo of een daar aan gelieerde werkgever;
  • Een werktijdfactor hebben van minimaal 0,4

Extra seniorenverlof

Naast het seniorenverlof van 170 uur kan een werknemer vanaf 60 jaar tot maximaal de AOW-leeftijd 170 uur extra verlof kopen. Voor parttimers geldt dit extra verlof naar rato van de betrekkingsomvang

Wanneer begint de nieuwe regeling en wanneer stopt de BAPO?

De nieuwe regeling is ingegaan op 1 augustus 2014. Dat betekent ook dat er vanaf augustus 2014 niemand meer van de BAPO gebruik kan maken

Wat is de eigen bijdrage voor het seniorenverlof?

Een werknemer met een functie lager dan schaal 9 betaalt 30 %. Voor alle andere werknemers is de eigen bijdrage 45 % over de verlofuren.
Wie gebruik maakt van de 170 uur extra seniorenverlof betaalt over deze uren een bijdrage van 100%.

Is er een overgangsregeling voor werknemers die tot 1 augustus 2014 BAPO hadden?

Ja, er zijn twee regelingen. 
Werknemers die op 31 juli 2014 BAPO hadden of vòòr 1 juni 2014 een aanvraag had ingediend om gebruik te gaan maken van de BAPO geldt het volgende:
Het BAPO-recht zoals dat op 31 juli 2014 was blijft in stand wen wordt bevroren. Op deze uren gelden de voorwaarden van de oude BAPO-regeling. Wel gaat de eigen bijdrage omhoog naar 30 of 45 %.
Werknemers die geen gebruik maakten van de BAPO of geen aanvraag hadden ingediend, maar die op 1 augustus 2014 55 of 56 jaar zijn kunnen 170 uur seniorenverlof opnemen onder de voorwaarden van de nieuwe regeling.

Kan ik in de overgangsregeling het aantal verlofuren nog uitbreiden?

Nee , dat kan niet. Het verlof kan wel worden uitgebreid tot het maximaal aantal uren dat van toepassing is bij de nieuwe regeling seniorenverlof. Op die uitbreiding zijn dan de voorwaarden en de eigen bijdrage van toepassing die horen bij de nieuwe regeling.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Werkverdeling

Hoe ziet mijn jaartaak eruit ?

Een jaartaak is 1659 uur. Daarvan is 1200 uur bestemd voor directe onderwijstaken en studentenbegelding (inclusief voor- en nazorg). De overige 459 uur zijn bestemd voor alle overige raken, waaronder ook individuele scholing. De jaartaak geldt voor parttimers naar rato.

Hoe worden de taken binnen het team verdeeld?

Het team bepaalt in onderling overleg welke taken er moeten worden uitgevoerd. Daarbij wordt ook de zwaarte van de taken bepaald. Deze taakverdeling moet de instemming van de meerderheid van het aantal personen in het team hebben. Het team kan besluiten (als alle teamleden daarmee instemmen) dat wordt afgeweken van de verdeling 1200/459 zoals hierboven beschreven.
De werkzaamheden worden vervolgens evenwichtig over het team verdeeld.

En als er geen meerderheid is binnen het team?

Dan treedt de ‘terugvaloptie” in werking en verdeelt de leidinggevende de taken. Daarbij moet de 1200/459 verdeling gehanteerd worden.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}