De cao po (primair onderwijs)

Header-Image

Contactpersoon

Hans de Jong
Onderhandelaar CAO Primair Onderwijs
ha.dejong@cnv.nl
06-2005 1842

CAO Nieuws

Voor wie

 

Iedereen die werkzaam is in het primair onderwijs.

Looptijd

 

1 maart 2019 tot 1 november 2020.

Loon

 

 • een structurele loonsverhoging van 4,5 procent
 • een nabetaling van 33% procent van het maandsalaris
 • een eenmalig extra bedrag van 875 euro, op basis van een fulltime dienstverband en een individueel recht op scholing

Hoofdpunten cao primair onderwijs 2019/2020

 

 • Professionalisering
  Elke werknemer in het OP en OOP, naar rato van de werktijdfactor, recht heeft op een individueel professionaliseringsbudget van € 500,= per jaar en 2 uren per werkweek om invulling te geven aan zijn individuele professionele ontwikkeling.Partijen hebben afgesproken dat alle werknemers in het PO de komende twee kalenderjaren, zijnde 2020 en 2021, een extra individueel scholingsbudget ter beschikking gesteld krijgen van EUR 100 per jaar naar rato van de werktijdfactor.
 • Onderwijsondersteunend personeel
  In dit cao-akkoord zijn voor onderwijsondersteunend personeel (OOP) nieuwe voorbeeldfuncties opgenomen. Iedere werkgever moet zijn functiegebouw voor de OOP-functies actualiseren en afwegen of daarvoor nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn. Hiervoor zijn voorbeeldfuncties vastgesteld. Hierdoor kan beter worden aangesloten bij de veranderde taken van het onderwijsondersteunend personeel.
 • Schoolleiding
  Voor schooldirecteuren en adjunct-schooldirecteuren zijn in dit akkoord nieuwe functiebeschrijvingen en salarisschalen gemaakt. Voor leraren gebeurde dit al in de vorige cao. Toeslagen zijn voortaan in de salarisschalen opgenomen. Inschaling in deze nieuwe salarisschalen is gebaseerd op de zwaarte van de functie en niet langer op basis van schoolgrootte en schoolsoort.
 • Geboorteverlof
  De geboorteverlof regeling voor partners loopt voor op de markt: partners kunnen per 1 juli 2020 tot 5 weken aanvullen geboorteverlof opnemen met 100 procent uitkering.“

Rol CNV Onderwijs

CNV Onderwijs is tevreden dat er nu een goed cao-akkoord ligt. Hierdoor kan het eenmalige bedrag van 150 miljoen euro, afgesproken in het convenant, snel worden uitgekeerd en krijgen mensen een structurele salarisverhoging. Om de grote problemen in het onderwijs aan te pakken zijn structurele extra investeringen nodig vanuit de politiek. CNV Onderwijs blijft zich inzetten om de te hoge werkdruk aan te pakken en de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs te overbruggen.

Downloads

Overige downloads

Bestuurder: Hans de Jong

Voor vragen of opmerkingen over de cao primair onderwijs, kun je een e-mail sturen naar cao-po@cnv.nl.

Veelgestelde vragen primair onderwijs

Wat is een bestuursakkoord?

In een bestuursakkoord staan afspraken over de besteding van onderwijsgeld voor een aantal jaar vast. Een bestuursakkoord werd afgesloten tussen het ministerie van Onderwijs en de werkgevers, zonder dat werknemers hierop invloed hadden. Inmiddels zijn er toezeggingen dat ook de vakbonden bij de bestuursakkoorden betrokken gaan worden. CNV Onderwijs hoopt dat de gesprekken snel starten, zodat het nieuwe akkoord met doelen en middelen gaat over de dingen die er toe doen: geven van goed onderwijs.    

Waarom vindt CNV Onderwijs het juist nu belangrijk om mee te praten over het bestuursakkoord PO?

Het huidige bestuursakkoord eindigt na het schooljaar 2019-2020. Vandaar dat CNV Onderwijs juist nu deze oproep doet om snel over de grootste uitdagingen binnen het primair onderwijs in gesprek te gaan. Een eerlijk loongebouw voor al het onderwijspersoneel, minder werkdruk en meer handen in en om de klas.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}