Veelgestelde vragen

Salaris

CAO MBO – Salaristabel LB – LE

Hoeveel salaris ontvang ik tijdens ziekte?

Bij ziekteverlof wordt het salaris in het eerste jaar volledig doorbetaald. In het tweede ziektejaar ontvang je nog slechts 70% van je salaris. Bent je voor een gedeelte hersteld gemeld door de bedrijfsarts, dan ontvang je uiteraard over die uren 100% van je salaris. Ook in het tweede ziektejaar.

Hoeveel salaris ontvang ik voor de werkzaamheden die ik verricht tijdens mijn tweede ziektejaar?

Als je in het tweede ziektejaar in het belang van jouw re-integratie op advies van de arbodienst of het reïntegratiebedrijf voor jouw werkgever of voor derden passende arbeid verricht, dan heb je over die uren recht op 100% salarisdoorbetaling. Let op: passende arbeid is niet hetzelfde als therapeutische arbeid.

Mijn werkgever heeft een loonsanctie gekregen van UWV. Wat wordt mijn salaris in deze verlengde loondoorbetalingsperiode?

Als jouw werkgever na twee jaar ziekteverlof een loonsanctie opgelegd krijgt door het UWV, heb jij gedurende die verlenging recht op 80% van jouw salaris.

Werktijden/overwerk

Wat staat er in de cao over werktijden?
In de cao staat dat jouw werkgever een regeling moet hebben, waarin wordt aangegeven wat de openingstijden zijn van jouw school. Ook staat hierin op welke tijden jij en jouw collega’s kunnen worden ingezet voor werkzaamheden, en wat de lunch- en dinerpauzes, de rusttijden en de rustdagen zijn.

Wat staat er in de cao over avondwerk?
Jouw werkgever kan jou, natuurlijk na overleg met jou, maximaal 2 avonden per week werk opdragen. Als jouw werkgever wil dat je meer dan 2 avonden per week wordt ingezet, moet je werkgever hierover eerst met jou overeenstemming bereiken. Als deze overeenstemming er niet is, mag je werkgever jou niet voor meer dan 2 avonden inzetten.

Mag jouw werkgever ook op zon- en feestdagen open zijn?                                                                                                                                                                                                                              Dit kan in incidentele gevallen en alleen als de OR daarmee instemt.

Hoe zit het met mijn dagelijkse werktijden?
Jouw werkgever overlegt eerst met jou over je werktijden. Daarna stelt jouw werkgever je werktijden vast. Een werkdag is nooit meer dan 9 uren. Deze 9 uren moeten zoveel mogelijk aaneengesloten zijn. Wel worden deze uren onderbroken met de pauzes. Als je het niet eens bent met de werktijden die jouw werkgever na overleg met jou vaststelt, kun je naar de interne geschillencommissie. Maar neem natuurlijk ook vooral contact op met de juristen van CNV Onderwijs.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

CAO

Wat staat er in de cao over werktijden?

In de cao staat dat jouw werkgever een regeling moet hebben, waarin wordt aangegeven wat de openingstijden zijn van jouw school. Ook staat hierin op welke tijden jij en jouw collega’s kunnen worden ingezet voor werkzaamheden, en wat de lunch- en dinerpauzes, de rusttijden en de rustdagen zijn.

Wat staat er in de cao over zomerwerk?

Jouw werkgever kan jou, natuurlijk na overleg met jou, maximaal 2 avonden per week werk opdragen. Als jouw werkgever wil dat je meer dan 2 avonden per week wordt ingezet, moet je werkgever hierover eerst met jou overeenstemming bereiken. Als deze overeenstemming er niet is, mag je werkgever jou niet voor meer dan 2 avonden inzetten.

 

Mag jouw werkgever ook op zon- en feestdagen open zijn?

Dit kan in incidentele gevallen en alleen als de OR daarmee instemt.

Hoe zit het met mijn dagelijkse werktijden?

Jouw werkgever overlegt eerst met jou over je werktijden. Daarna stelt jouw werkgever je werktijden vast. Een werkdag is nooit meer dan 9 uren. Deze 9 uren moeten zoveel mogelijk aaneengesloten zijn. Wel worden deze uren onderbroken met de pauzes. Als je het niet eens bent met de werktijden die jouw werkgever na overleg met jou vaststelt, kun je naar de interne geschillencommissie. Maar neem natuurlijk ook vooral contact op met de juristen van CNV Onderwijs.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Verlof en zorg

Hoeveel recht op zwangerschapsverlof heb ik?

Recht op 4-6 weken zwangerschapsverlof voorafgaand aan bevalling, na bevalling recht op 10-12 weken bevallingsverlof.

Wordt zwangerschapsverlof gecompenseerd als het in de vakantie valt?

Een werknemer met een normbetrekking heeft recht op 30 vakantiedagen per jaar, waarvan 20 wettelijk en 10 bovenwettelijk. Als vakantieverlof samenvalt met zwangerschaps-/bevallingsverlof wordt het vakantieverlof ingetrokken en kan dit vakantieverlof op een ander moment alsnog worden opgenomen (voor onderwijspersoneel in de periodes waarin geen directe onderwijstaken zijn ingeroosterd). Lukt het niet om de wettelijke vakantiedagen binnen deze periodes op te nemen, dan kun je deze na overleg met de werkgever, buiten deze periodes opnemen.

Voor de vraag of er sprake is van samenloop tussen vakantieverlof en zwangerschapsverlof is het van groot belang om te weten op welke dagen de 30 vakantiedagen van de werknemer zijn vastgelegd. Deze kunnen bijvoorbeeld voor een deel in de zomervakantie vallen en een ander deel in de kerstvakantie, of nog weer heel anders.

Wat gebeurt er met mijn verlof als ik eerder beval dan de verwachte bevallingsdatum?

Als je kind eerder wordt geboren dan de verwachte bevallingsdatum dan mag je de weken/dagen niet-genoten zwangerschapsverlof bij het bevallingsverlof optellen, waardoor de totale duur toch 16 weken is.

Wat gebeurt er met mijn verlof als ik later beval dan de verwachte bevallingsdatum?

Als je kind later wordt geboren dan de verwachte bevallingsdatum, begint het bevallingsverlof (inclusief de opgespaarde weken/dagen) toch pas op de eerste dag na de bevalling en duurt tenminste 10 weken. Je totale verlof zal in dat geval langer dan 16 weken duren.

Hoe lang duurt adoptieverlof?

Je hebt bij adoptie van een kind of opname van een pleegkind recht op maximaal 4 weken verlof. Dit verlof mag je aaneengesloten opnemen in gedurende een tijdvak van 26 weken. Als het om een buitenlands kind gaat  kun je, indien nodig, 2 weken extra verlof krijgen. Als dit te weinig is kun je je werkgever om meer verlof vagen. Bij meerdere adopties tegelijkertijd heb je éénmaal recht op dit verlof.

Krijg ik doorbetaald tijdens dit verlof?

Ja en nee. Je krijgt gedurende die 4 weken via het UWV een uitkering. De eventuele overige weken betaalt je werkgever.

Partners hebben ook recht op geboorteverlof, hoe zit dat?

De werknemer heeft na de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner, de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont of degene van wie de werknemer het kind erkent, gedurende een tijdvak van vier weken, te rekenen vanaf de eerste dag na de bevalling, recht op geboorteverlof met behoud van loon van eenmaal de arbeidsduur per week.

Aanvullend geboorteverlof voor partners, hoe zit dat?

Per 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Het aanvullend geboorteverlof is onbetaald. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt. Zij moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. En zij moeten eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Duurzame inzetbaarheid

Hoe ziet de opvolger van de BAPO eruit?

De opvolger van de BAPO heet de regeling seniorenverlof. Werknemers vanaf 57 kunnen per jaar 170 uur verlof opnemen. Parttimers krijgen 170 uur naar rato van de betrekkingsomvang. Het verlof kan niet worden gespaard. Dit recht loopt door tot AOW-leeftijd.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan ?

Om voor de regeling seniorenverlof in aanmerking te komen moet een werknemer:

 • Tenminste 57 jaar zijn;
 • De AOW leeftijd nog niet hebben bereikt;
 • Direct voorafgaand aan het verlof tenminste 5 jaar in dienst zijn van een werkgever die valt onder de cao-mbo of een daar aan gelieerde werkgever;
 • Een werktijdfactor hebben van minimaal 0,4

Extra seniorenverlof

Naast het seniorenverlof van 170 uur kan een werknemer vanaf 60 jaar tot maximaal de AOW-leeftijd 170 uur extra verlof kopen. Voor parttimers geldt dit extra verlof naar rato van de betrekkingsomvang.

Wanneer begint de nieuwe regeling en wanneer stopt de BAPO?

De nieuwe regeling is ingegaan op 1 augustus 2014. Dat betekent ook dat er vanaf augustus 2014 niemand meer van de BAPO gebruik kan maken

Wat is de eigen bijdrage voor het seniorenverlof?

Een werknemer met een functie lager dan schaal 9 betaalt 30 %. Voor alle andere werknemers is de eigen bijdrage 45 % over de verlofuren.
Wie gebruik maakt van de 170 uur extra seniorenverlof betaalt over deze uren een bijdrage van 100%.

Is er een overgangsregeling voor werknemers die tot 1 augustus 2014 BAPO hadden?

Ja, er zijn twee regelingen. 
Werknemers die op 31 juli 2014 BAPO hadden of vòòr 1 juni 2014 een aanvraag had ingediend om gebruik te gaan maken van de BAPO geldt het volgende:
Het BAPO-recht zoals dat op 31 juli 2014 was blijft in stand wen wordt bevroren. Op deze uren gelden de voorwaarden van de oude BAPO-regeling. Wel gaat de eigen bijdrage omhoog naar 30 of 45 %.
Werknemers die geen gebruik maakten van de BAPO of geen aanvraag hadden ingediend, maar die op 1 augustus 2014 55 of 56 jaar zijn kunnen 170 uur seniorenverlof opnemen onder de voorwaarden van de nieuwe regeling.

Kan ik in de overgangsregeling het aantal verlofuren nog uitbreiden?

Nee, dat kan niet. Het verlof kan wel worden uitgebreid tot het maximaal aantal uren dat van toepassing is bij de nieuwe regeling seniorenverlof. Op die uitbreiding zijn dan de voorwaarden en de eigen bijdrage van toepassing die horen bij de nieuwe regeling.

Hoeveel uren krijgt een werknemer om zichzelf te professionaliseren?

Je hebt recht op een jaarlijks loopbaangesprek. Zo kun je bezien of de baan die je hebt nog steeds bij je past en je krijgt inzicht in je eigen loopbaanperspectieven.
Als je nog geen startkwalificatie hebt, wordt je in de gelegenheid gesteld deze te halen.
Als jouw functie in schaal 7 of hoger zit heb je recht op 59 uur ten behoeve van scholing en professionalisering. Ben je daarnaast ook betrokken bij het primaire proces dan heeft je team tevens recht op 107 uur per fte. Dit is dus geen recht van de werknemer zelf. Je maakt met je team een scholingsplan en op basis daarvan worden het totaal aantal uren verdeeld. Als je werk wordt verdeeld door je werkgever omdat het niet gelukt is om met het gehele team het werk te verdelen, heb je als werknemer recht op ten minste 24 uur voor scholing.

Krijg ik ook tijd om ervoor te zorgen dat ik de ontwikkelingen om mij heen bij kan houden?

Ja, je krijgt 50 uur per cursusjaar. Deeltijders krijgen deze 50 uur naar rato. Voor werknemers in schaal 7 en hoger die betrokken zijn bij het primaire proces worden deze uren gebruikt voor niet tijd- en plaatsgebonden werkzaamheden, die behoren tot het opgedragen werk dat valt binnen het compartiment van 495 uur.

Als je in een schaal lager dan schaal 7 zit, gebruik je deze 50 uur voor niet plaats- en tijdgebonden werk gericht op professionaliseren en/of loopbaanontwikkeling.

In je gesprekkencyclus vertel je je werkgever hoe je deze 50 uur gaat inzetten of hebt ingezet.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Werkverdeling

Hoe ziet mijn jaartaak eruit ?

Een jaartaak is 1659 uur. Daarvan is 1200 uur bestemd voor directe onderwijstaken en studentenbegeleiding (inclusief voor- en nazorg). De overige 459 uur zijn bestemd voor alle overige raken, waaronder ook individuele scholing. De jaartaak geldt voor parttimers naar rato.

Onder deze 1200 uur vallen:

 • ingeroosterde groepsgebonden contactactiviteiten ten behoeve van de realisatie van de begeleide onderwijstijd (groepslessen) en de daarbij behorende voorbereiding en nazorg;
 • stagebegeleiding (BPV);
 • studieloopbaanbegeleiding (SLB);
 • mentoraat;
 • het afnemen van toetsen en examens.

Deze opsomming is niet limitatief.

Onder het compartiment van 459 (klok)uur vallen:

 • individuele deskundigheidsbevordering (59 uur);
 • teamontwikkeling (107 uur per FTE per cursusjaar);
 • ontwikkeling (innovatie) van het onderwijsprogramma
 • werkoverleg;
 • teamoverleg;
 • coördinatie en afstemming;
 • peer-review;
 • bedrijvenstage;
 • open dagen.

Deze opsomming is niet limitatief.

Hoe worden de taken binnen het team verdeeld?

Het team bepaalt in onderling overleg welke taken er moeten worden uitgevoerd. Daarbij wordt ook de zwaarte van de taken bepaald. Deze taakverdeling moet de instemming van de meerderheid van het aantal personen in het team hebben. Het team kan besluiten (als alle teamleden daarmee instemmen) dat wordt afgeweken van de verdeling 1200/459 zoals hierboven beschreven.
De werkzaamheden worden vervolgens evenwichtig over het team verdeeld.

En als er geen meerderheid is binnen het team?

Dan treedt de ‘terugvaloptie” in werking en verdeelt de leidinggevende de taken. Daarbij moet de 1200/459 verdeling gehanteerd worden. De werkgever past daarbij de opslagfactor van 40% toe, berekend over de groepslessen (ingeroosterde groepsgebonden contactactiviteiten, gericht op het realiseren van begeleide onderwijstijd) ten behoeve van de voorbereiding en nazorg voor die groepslessen.

Wat is er geregeld voor starters in de cao MBO?

De werkgever heeft een regeling voor starters waarin in ieder geval is opgenomen dat een startende docent de eerste 24 maanden van de arbeidsovereenkomst recht heeft op 6,25% tijd van de normjaartaak wat is bedoeld voor inwerkactiviteiten. Een startende docent is iemand die voor het eerst werkzaamheden gaat verrichten in de functie van docent in het onderwijs, ongeacht de werktijdfactor.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}