CNV en pensioenen

De pensioenfondsen staan er slecht voor. Dat komt voor een belangrijk deel door de financiële eisen die de pensioenfondsen verplicht zijn te gebruiken. Het gevolg is dat de pensioenuitkeringen van gepensioneerden en de pensioenopbouw van werkenden al jaren niet is geïndexeerd (jaarlijks aangepast aan de gestegen prijzen). Veel deelnemers aan pensioenregelingen zien niet waarom er niet geïndexeerd kan worden. Of waarom de pensioenen zelfs gekort moeten worden terwijl het pensioenvermogen alleen maar stijgt.

Daarnaast is er al jaren sprake van dat het pensioenstelsel aan modernisering toe is. Nieuwe pensioenregelingen moeten beter bestand zijn tegen de veranderingen op de financiële markten. Er is sprake van ontgroening en vergrijzing waardoor het aandeel van de werkende bevolking afneemt en het aantal gepensioneerden stijgt. En tenslotte sluit het pensioenstelsel dat we hebben minder goed aan op de veranderingen op de arbeidsmarkt. Werknemers veranderen sneller van baan, werken zonder vast dienstverband of werken een poos niet. En ook bedrijven en sectoren veranderen sneller.

Wat doet CNV?

  1. We strijden tegen kortingen op de huidige pensioenen zoals die nu dreigen. Op zich zijn we niet tegen het middel van het korten (verlagen) van de pensioenen. Maar dat moet wel een uiterste middel zijn als het echt niet anders kan. Op dit moment dreigen de kortingen vooral vanwege de financiële eisen waaraan pensioenfondsen moeten voldoen. Vooral de lage rekenrente staat in geen verhouding tot de beleggingsinkomsten die pensioenfondsen realiseren. De fondsen moeten hun verplichtingen berekenen met behulp van die lage rente.
  2. We bouwen aan nieuwe pensioenregelingen via het pensioenakkoord dat bonden, werkgevers en kabinet in juni 2019 sloten.

Krijg ik te maken met een korting op mijn pensioen?

Er verschijnen veel berichten over pensioenfondsen die het pensioen moeten verlagen (korten). Er is geen algemeen lijstje van fondsen die moeten korten. En als er gekort moet worden verschilt de omvang daarvan per pensioenfonds. Betrouwbare informatie is te vinden bij het pensioenfonds waar je als werkende of gepensioneerde bij bent aangesloten. Houd de website van je pensioenfonds in de gaten. Kijk op je pensioenoverzicht dat je jaarlijks krijgt of informeer bij je werkgever. Kom je er niet uit, neem dan contact op: https://www.cnv.nl/contact/telefoon/

Wat is het pensioenakkoord?

In juni 2019 sloten de vakbonden, werkgevers en het kabinet een pensioenakkoord. Dit akkoord bevat een aanzet om tot een ander soort pensioenregeling te komen. Dit deel van het akkoord moet de komende jaren worden uitgewerkt. Daarnaast zijn er mogelijkheden afgesproken om langer doorwerken mogelijk te maken. En als derde is de verhoging van de AOW leeftijd vertraagd. Daardoor wordt het beter mogelijk voor werknemers om de AOW op een goede manier werkend te halen.

AOW-leeftijd bevriest voorlopig

De huidige AOW-leeftijd van 66 jaar en 4 maanden gaat tot en met 2021 niet omhoog. Daarna stijgt de AOW-leeftijd wel, maar langzamer dan nu het geval is. De huidige koppeling aan de stijging van de levensverwachting wordt losgelaten. Een jaar stijging van de levensverwachting betekent niet meer automatisch ook een jaar langer werken. Een jaar langer leven zal neerkomen op 8 maanden langer werken.

Eerder stoppen kan weer

Het wordt mogelijk om 3 jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken zonder dat de werkgever daarvoor een boete hoeft te betalen. Hierdoor ontstaan op sectorniveau extra mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. Zeker voor mensen met een zwaar beroep is dit een belangrijke afspraak. Hiervoor moeten wel afspraken gemaakt worden (voor een hele sector, organisatie of individueel) met de werkgever.

Korting van pensioenen

Hier moeten we onderscheid maken tussen de huidige pensioenregelingen, en de pensioenregelingen die via het pensioenakkoord worden uitgewerkt. Voor de huidige pensioenregelingen heeft het pensioenakkoord tot gevolg dat de eisen die leiden tot verlaging van je pensioen wat worden verzacht. CNV en de andere bonden voeren al langere tijd actie om kortingen te voorkomen. Daar gaan we mee door. Als er nieuwe pensioenregelingen zijn kan het pensioen eerder omhoog gaan, maar ook eerder omlaag. Gemiddeld zal het pensioen echter vaker omhoog gaan, dan omlaag.

Pensioenopbouw verandert

Voorheen betaalden jongeren het pensioen van oudere werknemers. De betaalde premie voor jongeren en ouderen wordt nu gelijk en is voor de eigen pensioenopbouw bestemd. Oudere werknemers worden volgens het nu gesloten akkoord wel gecompenseerd. Een stuurgroep met overheid en sociale partners gaat dit verder uitwerken en toetsen of dit mogelijk is voordat deze nieuwe regeling wordt ingevoerd.

Zzp’ers

In het pensioenakkoord is afgesproken dat er een wettelijke inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers moet komen. Het nieuwe stelsel zal het makkelijker maken voor zzp’ers om zich aan te sluiten bij bestaande pensioenregelingen, maar een wettelijke plicht komt er niet.

Een wettelijke verplichting voor pensioenopbouw bleek nu niet haalbaar. Wel wordt nog gekeken naar meer mogelijkheden voor pensioenopbouw door zzp’ers.

Klik hier voor de volledige tekst van het pensioenakkoord

Klik hier voor de publieksversie

Lees hier de Kamerbrief van minister Koolmees over het principeakkoord nieuw pensioenstelsel.

Klik hier voor algemene informatie over pensioenen.

CCOOP

Jouw belangen als ABP deelnemer en sectoroverstijgende onderwerpen voor overheid en onderwijspersoneel worden door de bond behartigd via de het samenwerkingsverband CCOOP. Klik hier als je meer wilt weten.