Functioneringsgesprekken

Ik krijg een functioneringsgesprek maar waarom gebeurt dat?

Een functioneringsgesprek kan om meerdere redenen plaatsvinden, maar de meest voorkomende is om vast te leggen hoe iemand functioneert en of er afspraken gemaakt moeten worden c.q. belemmeringen moeten worden weggenomen om het functioneren te verbeteren.

Is een functioneringsgesprek hetzelfde als een beoordelingsgesprek?

Afhankelijk van de regeling, die met de MR/OR dan wel vakorganisaties (afhankelijk van de geldende CAO) door de werkgever is vastgesteld, vinden voorafgaand aan een beoordelingsgesprek eerst functioneringsgesprekken plaats. Het beoordelingsgesprek is eenzijdig, maar bij het functioneringsgesprek gaat  u een dialoog met uw leidinggevende aan.  U kunt als de werknemer zelf ook gespreksonderwerpen aandragen.
Het beoordelingsgesprek sluit een periode af waarin teruggekeken wordt of de afspraken zijn nagekomen. Een beoordelingsverslag heeft dan ook een ander juridisch karakter dan een functioneringsverslag.  Aan beoordelingen kunnen rechtspositionele gevolgen worden verbonden.

Welke items dienen in het reglement over de functionerings- en beoordelingsgesprekken te worden opgenomen?

Afhankelijk van de geldende CAO dienen in ieder geval te zijn opgenomen:

  • het doel
  • de gespreksonderwerpen
  • de procedure
  • de frequentie van gesprekken

Is een voortgangsgesprek hetzelfde als een functioneringsgesprek?

Het voortgangsgesprek is een tussentijds evaluatiemoment waarbij de gemaakte afspraken uit het functioneringsgesprek worden besproken.

Ik word opgeroepen voor een beoordelingsgesprek zonder dat ik eerst een functioneringsgesprek heb gehad. Kan dat?

Indien er sprake is van zwaarwegende omstandigheden is het mogelijk om een beoordelingsgesprek te krijgen zonder daaraan voorafgaand een functioneringsgesprek te hebben gehad. In alle andere gevallen dient er conform het geldende, vastgestelde reglement gesprekken plaats te vinden.

Kan ik tijdens ziekte/re-integratie opgeroepen worden voor een functionerings of beoordelingsgesprek?

Nee, dit zijn twee verschillende trajecten. U kunt in principe alleen voor een functionerings- en beoordelingsgesprek worden opgeroepen als u volledig arbeidsgeschikt bent.

Op welke wijze vindt de beoordeling c.q. waardering plaats?

Welk meetinstrument wordt gehanteerd is afhankelijk van het geldende, vastgestelde reglement omtrent functioneren en beoordelingen. Het reglement is op te vragen bij de werkgever via de MR/OR en de afdeling HRM (human resource management)/PenO (personeel en organisatie).

Ik moet zelf mijn functioneringsverslag schrijven. Mag dat?

Er zijn geen wettelijke bepalingen die dit verbieden. Het is echter wel gebruikelijk, dat de leidinggevende dit voor zijn of haar rekening neemt. Hoogstwaarschijnlijk is de wijze van verslaglegging ook opgenomen in het reglement.

Heb ik recht op een verslag naar aanleiding van het functionerings- of beoordelingsgesprek?

Ja, u kunt hierom verzoeken bij uw leidinggevende.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}