Functiewaardering

Wat is functiewaardering?

Functiewaardering is een instrument om verschillen in beloning vast te kunnen stellen en te rechtvaardigen. Het is vooral geen instrument om een oordeel te kunnen geven over de wijze waarop de werkzaamheden worden verricht.

Wat is een Normfunctie?

In het onderwijs zijn veel functies reeds beschreven in een normfunctie. Een normfunctie is dan ook een functie waarvan zowel de functie-inhoud als de functiewaardering als een vast gegeven worden beschouwd. De normfuncties zijn veelal beschreven in de van toepassing zijnde cao.

Kan een werkgever nieuwe functies invoeren?

Een werkgever kan besluiten om naast de bestaande normfuncties nieuwe functies op te nemen. Bij het creëren van nieuwe functies moeten een aantal spelregels in acht worden genomen. Voordat kan worden overgegaan tot het beschrijven en waarderen van nieuwe functies zal de werkgever eerst in overleg met het personeelsdeel van de GMR moeten besluiten tot het al dan niet inrichten van een interne bezwarenprocedure "functiewaardering".

Welk systeem wordt er toegepast?

De keuze voor het wegingsinstrument is veelal ondergebracht in het cao-overleg. In de van toepassing zijnde cao worden ook vastgelegd de voorwaarden waaronder het instrument moet worden ingevoerd en toegepast en de bezwaar- en beroepsmogelijkheden. Het wegingsinstrument is voor alle drie de functiecategorieën van toepassing; directie, leraar (OP) en onderwijsondersteunend personeel (OOP).

Wat is FUWASYS?

FUWASYS is het meest gehanteerde wegingssysteem binnen de onderwijssector. Dat komt omdat dit systeem past binnen de rijkswaarderingsverhoudingen, een voorwaarde die de minister, als subsidieverstrekker, stelt aan een functiewaarderingssysteem in het onderwijs. In het wegingssysteem wordt gebruikt gemaakt van vaststaande systeemteksten.

Kan ik mijn werkgever om een nieuwe functiebeschrijving vragen als mijn huidige niet meer overeenkomt met mijn feitelijke werk?

Dit kunt u vragen. Uw werkzaamheden dienen in beginsel overeen te komen met hetgeen in uw functiebeschrijving staat vermeld. Een nieuwe beschrijving  betekent overigens niet dat u meer gaan verdienen. Dit hangt af van hoe de nieuwe functiebeschrijving wordt gewaardeerd. Wanneer u uw werkgever wil vragen om de functiebeschrijving aan te passen zult u dit gemotiveerd moeten doen. Uw werkgever kan u vragen om aan te tonen dat uw huidige werk niet meer overeenkomt met hetgeen in de beschrijving staat vermeld. 

Kan ik bezwaar maken tegen de functiebeschrijving en waardering?

In het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs kunt u zowel tegen de functiebeschrijving als tegen de waardering bezwaar aantekenen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Individuele Belangenbehartiging via telefoonnummer 030-7511003 of cnvinfo@cnv.nl

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}