Veelgestelde vragen staking 30 en 31 januari

Waarom heeft CNV Onderwijs opgeroepen om in januari te gaan staken?

Onze staking is gericht op de politiek. We willen structureel meer geld voor salarissen en werkdrukvermindering voor al het onderwijspersoneel in het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs.

Waarom twee dagen staken?

De actiebereidheid onder onze leden is groot. Dat bleek uit de peiling die we in november hebben uitgezet. Een meerderheid wil actie blijven voeren en geeft daarbij aan te kiezen voor verschillende vormen. Dit keer kiezen we voor een tweedaagse staking.

Er is een tweedaagse staking uitgeroepen. Kan ik ook één dag staken?

Ja, dat mag. Staken is een recht en geen plicht. Als je één van beide dagen wilt staken en de andere dag wilt werken, dan kan dat.

Welke onderwijssectoren zijn opgeroepen om te gaan staken?

De staking is voor iedereen die werkt in het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs. Het gaat om onderwijsondersteuners, schoolleiders én leraren.

Waarom is structureel extra geld nodig?

Er zijn grote lerarentekorten. Het personeel in het onderwijs werkt onder hoge druk. Structureel meer geld voor salaris en minder werkdruk zijn belangrijk om de sector aantrekkelijk te houden. Dat geld is nú nodig voor het ontwikkelen, voorbereiden en geven van lessen, meer autonomie en zeggenschap, minder werkdruk en een hoger salaris. Ook willen we de salariskloof tussen po en vo dichten. Het is belangrijk dat de politiek de urgentie inziet en nu investeert in onderwijs.

Is geld de enige oplossing?

Geld is in ieder geval een belangrijk aspect van de oplossing. Om het beroep van leraar, schoolleider/-directeur en onderwijsassistent aantrekkelijk te maken moet er echt structureel geld bij. Een goed salaris is belangrijk. Daarnaast samen met de teams kijken naar verlaging van de werkdruk, onder meer door meer handen in de klas en kleinere groepen, meer tijd voor voorbereiding en minder administratieve last. Het kan niet zo zijn dat de problemen blijven groeien, maar dat de politiek weigert te investeren in het onderwijs.

Moet ik mijn leidinggevende laten weten dat ik ga staken?

Ja, als je op 30 en/of 31 januari gaat staken, is het belangrijk dat je dat binnen een redelijke termijn aan jouw schoolleider of directeur meldt. Drie werkdagen voor de staking is nog een redelijke termijn, maar meld dit liefst zo snel mogelijk. Zo kan jouw schoolbestuur vooraf goed inventariseren welke werknemers wel en niet staken, zodat een weloverwogen keuze gemaakt kan worden of de school de aangekondigde stakingsdagen sluit of niet. Als er voldoende personeel is, moet een school open blijven.

Mag mijn werkgever op de stakingsdagen iemand inhuren om les te geven (conform het rooster) ter vervanging van onderwijspersoneel dat gaat staken?

Nee, dat mag niet. Dat is het breken van een staking. Een werkgever mag een medewerker die wél gaat werken op de stakingsdag, verzoeken andere taken te doen.

Mijn bestuur wil de staking niet ondersteunen omdat de minimale wettelijke onderwijstijd aan leerlingen anders in gevaar komt. Hebben ze gelijk?

De minimale uren voor onderwijs aan leerlingen in het primair onderwijs worden berekend over 8 jaar. Een staking hoeft besturen daarom niet direct in de problemen te brengen, omdat het in volgende schooljaren weer rechtgebreid kan worden. Let op: het gaat om de wettelijke onderwijstijd voor de leerlingen en niet over de lestijd van leerkrachten op grond van de cao-po.

Mag mijn werkgever mijn salaris inhouden als ik staak?

Ja, dat mag. Maar veel werkgevers worden ook dagelijks geconfronteerd met de problemen in de sector en steunen onze doelstelling: structureel meer geld voor het onderwijs. Om die reden steunden veel besturen de eerdere stakingen en betaalden de salarissen wél gewoon door.

Heb ik recht op een stakingsuitkering?

Ja, als jij lid bent van CNV Onderwijs of CNV schoolleiders en jouw schoolbestuur je salaris inhoudt omdat je staakt, dan heb jij recht op een stakingsuitkering. Je moet daarvoor het volgende doen:
1. Digitaal registreren.
2. Iedereen die lid is van CNV Onderwijs en zich op één van de stakingsdagen als staker heeft geregistreerd, ontvangt een e-mail waarmee je een stakingsuitkering kunt aanvragen. Als je met je loonstrook aantoont dat je werkgever geen loon heeft doorbetaald, ontvang je van ons een stakingsuitkering. Meer informatie hierover ontvang je na de staking.

Hoe hoog is de stakingsuitkering?

Per 1 januari 2020 is de stakingsuitkering €64 per (fulltime) dag. Het bedrag wordt elk half jaar aangepast aan de loonontwikkeling. CNV Onderwijs en AOb hanteren overigens dezelfde uitkeringsbedragen.

Krijg ik mijn reiskosten vergoed als ik meedoe met één van de protestmarsen?

Nee, we geven geen reiskostenvergoeding. Naar een regionale actielocatie komen is ook geen verplichting.

Mijn werkgever houdt mijn salaris in op de dag(en) die ik staak. Wat gebeurt er met dat geld?

Het geld moet hoe dan ook worden besteed aan het onderwijs. Schoolbesturen moeten met de (P)GMR overleggen over de besteding van het geld dat is ingehouden. Sommige werkgevers willen het geld besteden om later extra lessen te kunnen organiseren, zodat de leerlingen voldoende onderwijstijd krijgen. Het is niet toegestaan om vervangend personeel in te huren op de stakingsdagen om les te geven conform het rooster.

Moet ik aan de staking meedoen als ik lid ben van CNV Onderwijs?

Nee, je bent niet verplicht om mee te doen. Je bepaalt zelf of je meedoet of niet. Natuurlijk hopen we wel dat je meedoet.

Ik ben geen lid, maar ik wil wel staken.

Het stakingsrecht is voor iedereen van toepassing. Ook iemand die geen vakbondslid is kan staken. Je moet er rekening mee houden dat je persoonlijk op de consequenties van zo’n beslissing kan worden aangesproken en dat je werkgever jouw salaris van die dag kan inhouden. Eventuele juridische bijstand moet je dan zelf regelen.

Normaal gesproken ben ik vrij op de dag(en) waarop de staking is georganiseerd, kan ik toch staken?

Nee, dat kan niet. Je kunt alleen staken op een dag waarop je normaal gesproken werkt, dat
wil zeggen lesgeeft of andere taken verricht. Wel kun je natuurlijk je solidariteit betuigen. Je
hebt dus geen recht op een stakingsuitkering, want er wordt geen loon ingehouden.

Mijn werkgever/leidinggevende van de school verbiedt mij te staken. Kan dat zomaar?

Staken is een recht. Als jij wilt staken, ga je staken. Jouw werkgever/schoolleider kan je dus
niet verbieden te gaan staken als een vakbond daartoe heeft opgeroepen. Of je meedoet aan
een door de bond uitgeroepen actie is een persoonlijk besluit, waarvoor niemand
toestemming hoeft te geven. Leden van CNV Onderwijs kunnen als het nodig is juridische
hulp krijgen.

Ik wil staken, maar mijn collega’s niet.

De stakingsoproep is een persoonlijke oproep. Met andere woorden: jij beslist dus zelf of je
wel of niet staakt. Natuurlijk is het wel verstandig om de werkomstandigheden
en -verhoudingen met en tot de collega’s in de beslissing mee te nemen.

Collega’s willen staken, maar ik niet.

Als de collega’s willen staken, maar jij wilt dat niet, hoef je niet te staken. Als veel collega’s
willen staken, kan jouw bestuur besluiten de deuren van de school gesloten te houden. In dat geval kan het verstandig zijn aan de schoolleiding te melden dat je niet wilt staken. De
schoolleiding kan jou dan ander werk opdragen.

Een stakingsoproep houdt onder meer in dat geen verantwoordelijkheid wordt genomen voor de opvang van leerlingen/deelnemers. Wat betekent dat precies?

Dit betekent dat je wel aan je schoolleiding moet melden dat je meedoet aan de staking.
Jouw werkgever weet dat de stakers geen verantwoordelijkheid hebben voor de opvang van
de leerlingen. Daar moet het bestuur voor zorgen. Het is wel belangrijk dat je zo snel
mogelijk je schoolleiding informeert dat je gaat staken, zodat het bestuur genoeg tijd heeft
om goede opvang te regelen. Wacht dus niet tot het laatste ogenblik met de mededeling dat
je wilt staken.

Wie is binnen de school verantwoordelijk voor de opvang van leerlingen?

De verantwoordelijkheid voor opvang van leerlingen ligt bij het bestuur. Het is dus geen taak
voor leraren of voor schoolleiders. Wél kan het bestuur in overleg met het
onderwijspersoneel (en dus ook schoolleiders) dat niet gaat staken belasten met de
praktische uitvoering van bestuursbesluiten. Dit zou bijvoorbeeld ook over de opvang van
leerlingen kunnen gaan.

Hoe krijg ik mijn stakingsoproep?

Ongeveer een week van te voren ontvang je een mail met daarin de stakingsoproep. Via een
gepersonaliseerde link in deze email kun je jezelf digitaal registreren als staker.

Ik wil staken maar heb geen mail met een stakingsformulier ontvangen, wat nu?

Als je geen stakingsformulier hebt ontvangen staan jouw gegevens mogelijk niet goed in onze
administratie. Neem dan contact op met CNV Info. Dit kan via mail: info@cnv.nl of per
telefoon op nummer 030 7511003.

Hoe moet ik me als staker registreren?

Als lid van CNV Onderwijs ontvang je ruim voor de staking een mail met de stakingsoproep.

Ik ben ziek, wat nu?

Als je ziek bent op een stakingsdag, moet je je (net als alle andere dagen) gewoon ziek
melden bij je werkgever. Je krijgt je loon dan gewoon doorbetaald en hoeft dus ook geen
aanspraak te doen op een stakingsuitkering. Je kunt wel je steun uitspreken door je als staker
te registreren.

Kan het bevoegd gezag/werkgever maatregelen tegen mij treffen?

Nee, dat kan niet. Als alle zorgvuldigheid van actiedeelname in acht is genomen (en dat
hebben we als vakbond gedaan), is er geen reden tot bezorgdheid. Wel is het verstandig om
in dit soort gevallen juridische hulp te vragen bij onze afdeling individuele
belangenbehartiging.
De enige ‘sanctie’ die een bestuur kan nemen is het inhouden van het salaris over de
stakingsdag.

Als het bestuur besluit de school te sluiten op de stakingsdag, kunnen ouders dan opvang voor hun kinderen claimen?

 • Primair onderwijs:
  Ja, als ouders er niet in slagen om zelf opvang te regelen voor hun kinderen, kunnen zij een beroep doen op het bestuur. De kosten voor deze opvang zijn dan wel voor rekening van de
  ouders. Het is belangrijk dat het bestuur hier duidelijk over communiceert, zodat ouders de
  tijd hebben om iets te regelen.
 • Voortgezet onderwijs:
  Binnen het voortgezet onderwijs is de verplichting voor opvang van de leerlingen er niet. Het
  verschilt per school of er opvang is geregeld voor de kinderen.

Moet ik deelnemen aan een studiedag als die op 30 of 31 januari is gepland? Ik wil staken op die dag, dat is toch mijn recht?

Je werkgever kan niet bepalen hoe jij staakt. Alleen de bond kan bepalen welke activiteiten op de stakingsdagen plaats gaan vinden. Als de werkgever werknemers belemmert om mee te doen met door de bond georganiseerde activiteiten, handelt hij ingrijpend en beperkend. Dit is niet mogelijk zonder overleg met de bonden.
Wanneer je (ergens anders) gaat staken, mag je werkgever salaris inhouden. Als lid van een vakbond heb je dan recht op een stakingsuitkering.

Voorwaarden stakingsuitkering

Ik heb 2 dagen gestaakt. Krijg ik 2x een stakingsuitkering?

Ja, als je 2 dagen gestaakt hebt, én het salaris is ook voor die twee dagen ingehouden (zichtbaar op salarisstrook), dan heb je recht op 2x de stakingsuitkering.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}